3.1. Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z budową parkingu w ramach zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA”.

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65424 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2018-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22
  65424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 65423300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielona-gora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  3.1. Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z budową parkingu w ramach zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest: a) przebudowa ul. Stefana Wyszyńskiego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej, b) budowa drogi od skrzyżowania z ul. Stefana Wyszyńskiego w kierunku Domu Harcerza (z wyłączeniem oświetlenia 5 lamp wraz z zasilaniem - o nr 253/1/14/4/1, 253/1/14/1, 253/1/14/2, 253/1/14/3, 253/1/14/4) c) budowa parkingu przy budynku Domu Harcerza wraz z oświetleniem. 3.2.1.Wykonawca winien przygotować harmonogram rzeczowo finansowy realizacji inwestycji z podziałem na zakresy opisane w pkt 3.2. 3.2.2.Realizację drogi (harmonogram robót) w zakresie kolidującym z realizowanym obiektem Domu Harcerza należy uzgodnić z generalnym wykonawcą Domu Harcerza. 3.3. Zgodnie z art. 30 ust. 8 pkt 1 oraz ust. 9 pkt 1 ustawy „pzp” przedmiot zamówienia należy zrealizować z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 3.4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacja Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) zawartą w załączniku nr I.4 do SIWZ; 3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ oraz w dokumentach, o których mowa w pkt 3.4. SIWZ; 3.6. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót i materiałów objętych umową na okres min. 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót i rękojmi na okres zgodny z gwarancją. Uwaga: Dodatkowa gwarancja (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ. 3.7. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego, na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 3.8. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) wszystkich osób wykonujących roboty w zakresie budowy nawierzchni utwardzonych. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie wraz z wykazem wszystkich osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, w zakresie budowy nawierzchni utwardzonych. 3.9. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 11 pkt 7 projektu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną