„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do laboratorium SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze wraz z dzierżawą sprzętu”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-044 Zielona Góra, ul. Wazów
 • Telefon/fax: tel. 684 527 700 , fax. 684 527 702
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
  ul. Wazów 42
  65-044 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 684 527 700, fax. 684 527 702
  REGON: 97074847000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poliklinika.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do laboratorium SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze wraz z dzierżawą sprzętu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do laboratorium SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze wraz z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego. Zapisy wspólne dotyczące wszystkich 8 (ośmiu) części zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się przez okres 24 miesięcy sukcesywnie (zamówieniami częściowymi określanymi według potrzeb Zamawiającego) sprzedawać i dostarczać Zamawiającemu materiały eksploatacyjne o właściwościach, ilościach, w opakowaniach i za cenę określoną w ofercie, a Zamawiający zobowiązuje się te materiały eksploatacyjne odbierać i płacić należne wynagrodzenie. Przedmiot umowy obejmuje również dzierżawę sprzętu medycznego – laboratoryjnego. * w zależności od części zamówienia Ilości wskazane w SIWZ oraz określone w załącznikach do SIWZ (w formularzach cenowych) są wielkościami szacunkowymi przyjętymi na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiącymi zarazem wartość maksymalną zamówienia, która nie może zostać przekroczona. Faktyczna i ostateczna wielkość zamówienia uzależniona jest od ilości przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, aczkolwiek nie może ona przekroczyć w/w wartości maksymalnej. Z uwagi na powyższe, Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełni ilości będących przedmiotem zamówienia – dostawy będą zredukowane do faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje zakup co najmniej 50 % produktów przewidzianych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W pozostałym zakresie Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego. Urządzenia / materiały eksploatacyjne będące przedmiotem zamówienia muszą posiadać dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania i obrotu w służbie zdrowia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej (poprzez właściwe oznakowanie opakowań numerem świadectwa rejestracji) oraz stosowne informacje w języku polskim dotyczące sposobu używania, aplikowania, okresu przydatności oraz bieżącej produkcji z roku dostawy. Informacja winna też określać warunki użytkowania, przechowywania oraz stosowania środków ostrożności i bezpieczeństwa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną