„Dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin dla Bursy w Zielonej Górze”

Bursa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Bursa
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65392 Zielona Góra, ul. Botaniczna
 • Telefon/fax: tel. 68 329 97 21 , fax. 68 329 97 40
 • Data zamieszczenia: 2018-11-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bursa
  ul. Botaniczna 60
  65392 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 329 97 21, fax. 68 329 97 40
  REGON: 97069217100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bursa.bip.zgo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin dla Bursy w Zielonej Górze”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin do Bursy w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej 60. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ Rozdział - Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 5 do SIWZ. Dostawy powinny odpowiadać normom sanitarnym i higienicznym przewidzianym dla żywności na terenie RP. Przedmiot zamówienia będzie pochodził z bieżącej produkcji, tej samej partii produkcyjnej, będzie wytwarzany zgodnie z zasadami GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i dostarczany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: 1) ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2212 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną