ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU FILHARMONII ZIELONOGÓRSKIEJ – etap I – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Filharmonia Zielonogórska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Filharmonia Zielonogórska
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-075 Zielona Góra, pl. Powstańców Wielkopolskich
 • Telefon/fax: tel. 683 256 512 , fax. 683 256 513
 • Data zamieszczenia: 2019-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Filharmonia Zielonogórska
  pl. Powstańców Wielkopolskich 10
  65-075 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 256 512, fax. 683 256 513
  REGON: 27998200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.filharmoniazg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU FILHARMONII ZIELONOGÓRSKIEJ – etap I – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i modernizacji budynku Filharmonii Zielonogórskiej z siedzibą w Zielonej Górze, Plac Powstańców Wlkp. 10, w tym: wykonanie przystosowania budynku Filharmonii Zielonogórskiej na potrzeby ochrony p. poż., zgodnie z Postanowieniem Nr 42/2017 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z dnia 06 kwietnia 2017r. (Zadanie A); wykonanie przebudowy i modernizacji istniejącej kanalizacji deszczowej i sanitarnej z budynku Filharmonii Zielonogórskiej (Zadanie B); rozbudowa, przebudowa i remont zespołu budynków Filharmonii Zielonogórskiej (Zadanie C). w podziale na fazy. Faza 1 realizacji: opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania robót, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, w tym uzyskanie i doręczenie Zamawiającemu zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót lub decyzji o pozwoleniu na budowę, w podziale na Zadania B i C. Faza 2 realizacji: wykonanie robót budowlanych w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentacje projektową w zakresie Zadania A oraz opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową w Fazie 1 reali w zakresie Zadania B i C.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną