Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych i wewnątrz budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Administracja Budynków Mieszkalnych nr 1 i nr 2 w Zielonej Górze

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 68 353-67-04, , fax. 68 353-36-84
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Zjednoczenia 110
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 353-67-04, , fax. 68 353-36-84
  REGON: 36826809700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gm.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych i wewnątrz budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Administracja Budynków Mieszkalnych nr 1 i nr 2 w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie terenów wewnątrz oraz na zewnątrz budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Administracja Budynków Mieszkalnych ABM1 i ABM2 w Zielonej Górze. Zamawiający podzielił powyższe zamówienie na dwa zadania. Zakres powierzchni przeznaczonych do sprzątania dla poszczególnych zadań: Zadanie 1 ABM1: -powierzchnie zewnętrzne: 12294,55 m2 -powierzchnie wewnętrzne: 12300,63 m2 Zadanie 2 ABM2: -powierzchnie zewnętrzne: 8714,00 m2 -powierzchnie wewnętrzne: 12232,67 m2 2. Sprzątanie terenów wewnętrznych polega na m.in.: - Stałym utrzymaniu czystości budynków - klatek schodowych i korytarzy, korytarzy piwnicznych, pomieszczeń wspólnego użytku, parapetów okiennych, skrzynek na listy, lamp, kloszy, poręczy na klatkach schodowych, grzejników na klatkach schodowych oraz wymiany przepalonych żarówek (zakupu żarówek dokonuje Zamawiający); - Myciu wraz z szorowaniem klatek schodowych (z zastosowaniem środka dezynfekującego z wyłączeniem lizolu), stolarki drzwiowej do pomieszczeń wspólnych, tralek, poręczy, gablot ogłoszeniowych, znaków informacyjnych, grzejników oraz lamperii; - Myciu okien na klatkach schodowych; - Zgłaszaniu u Zamawiającego wszelkich usterek i awarii wynikających z eksploatacji budynków; - Doręczaniu najemcom i właścicielom całości korespondencji w zakresie aneksów, umów, upomnień rachunków faktur, rozliczeń, ponagleń, powiadomień w terminie 3 dni licząc od daty otrzymania korespondencji do doręczania (dokumenty Wykonawca pobiera u Zamawiającego); - Wywieszanie w gablotach ogłoszeniowych i na klatkach schodowych wszelkich informacji i ogłoszeń na żądanie Zamawiającego; - Wywieszaniu i zdejmowaniu flag z okazji świąt i uroczystości państwowych (flagi dostarcza Zamawiający); - Usuwaniu zbędnych ogłoszeń, plakatów, afiszy napisów i rysunków z elewacji ścian budynków oraz wewnątrz budynków (lamperie, drzwi, gabloty ogłoszeniowe) z wyłączeniem malowania farbą elewacji. Sprzątanie terenów zewnętrznych polega na m. in.: - Stałym utrzymaniu czystości chodników podwórek, placów miejsc gromadzenia nieczystości (pergole) a w okresie zimowym usuwanie śniegu lodu i błota z chodników, hydrantów przeciwpożarowych i wodociągowych zaworów umieszczonych w chodnikach, przetykaniu wietrzników studzienek telekomunikacyjnych usytuowanych na chodnikach, przeciwdziałaniu powstawaniu śliskości poprzez posypywanie piaskiem (zakupu piasku i sprzętu do odśnieżania dokonuje Wykonawca). - Pielęgnacji zieleńców i kwietników tj usuwaniu zanieczyszczeń, odchwaszczanie, grabienie opadłych liści - pakowanie liści do worków pobranych w niezbędnej ilości za pokwitowaniem u Zamawiającego i uzgodnienie z Zamawiającym miejsca ich składowanie i terminu wywozu przez służby ZGK. - Zgłaszanie u Zamawiającego nieterminowego wywozu nieczystości stałych. - Zamawiający będzie na własny koszt dostarczać skrzynie na piasek. W przypadku budynku pod adresem: ul. Batorego 170 (zadanie nr 1 – ABM1) Zamawiający przewiduje zwiększoną częstotliwość wykonywania prac mycia wraz z szorowaniem: klatek schodowych, parterów klatek schodowych, stolarki drzwiowej do pomieszczeń wspólnych, lamperii, okien na klatkach schodowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prac wykonywanych przez Wykonawcę. Wykonawca zostanie powiadomiony o kontroli. Kontroli dokonywać będą pracownicy Zamawiającego przy możliwym współudziale Wykonawcy, w szczególnych sytuacjach – głównie zimą – dopuszcza się możliwość dokonywania kontroli bez udziału i powiadamiania Wykonawcy o kontroli. Szczegółowy opis zamówienia zamieszczony jest w załączniku nr 3 pn. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ). 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) wszystkie osoby wykonujące czynności codziennego sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli (sam lub przez inne służby) pracowników wykonujących ww. czynności na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. 4. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca powinien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe zgodnie z § 4.1. umowy. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 5. Zaliczki: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 6. Płatności częściowe: Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia w częściach. Zasady i warunki płatności częściowych zawarte są we wzorze umowy. 7. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90911200-8: usługi sprzątania budynków 90610000-6: usługi sprzątania i zamiatania ulic 90620000-9: usługi odśnieżania 90630000-2: usługi usuwania oblodzeń 77314100-5: usługi w zakresie trawników 77312100-1: usługi odchwaszczania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną