Wykonanie zadania pn. „Modernizacja okrągłego boiska przy ul. Rydza Śmigłego” (etap II, kontynuacja zadania: „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Rydza Śmigłego a ul. Stefana Wyszyńskiego”), na działce nr 138/14 (obr. 25) w Zielonej Górze

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 68 353-67-04, , fax. 68 353-36-84
 • Data zamieszczenia: 2020-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Zjednoczenia 110
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 353-67-04, , fax. 68 353-36-84
  REGON: 36826809700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gm.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zadania pn. „Modernizacja okrągłego boiska przy ul. Rydza Śmigłego” (etap II, kontynuacja zadania: „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Rydza Śmigłego a ul. Stefana Wyszyńskiego”), na działce nr 138/14 (obr. 25) w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Modernizacja okrągłego boiska przy ul. Rydza Śmigłego” (etap II, kontynuacja zadania: „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Rydza Śmigłego a ul. Stefana Wyszyńskiego”), na działce nr 138/14 (obr. 25) w Zielonej Górze. Przedmiotowa działka położona jest w zachodniej części miasta. Stanowi ona teren wolny od zabudowy od ul. Stefana Wyszyńskiego do terenów dawnej Kolei Szprotawskiej. Średnia szerokość pasa wolnego wynosi około 75 m. Przedmiotem projektu objęto teren dawnego „okrągłego boiska”, które w 2018r. zostało rozebrane w całości jako zadanie nr I w ramach Budżetu Obywatelskiego. Projekt zagospodarowania terenu byłego okrągłego boiska polega na stworzeniu w tym miejscu oazy spokoju i wypoczynku, wśród zaprojektowanej, uporządkowanej zieleni. Zamówienie obejmuje m.in. wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego, urządzenie nawierzchni mineralnej i zieleni, dostawę i montaż obiektów małej architektury. Bilans terenu: - powierzchnia ścieżek o szerokości 2,0 m: 433,60 m2 - powierzchnia ścieżek o szerokości 1,50 m: 222,40 m2 Razem: 656,00 m2 - powierzchnia placu: 50,24 m2 - powierzchnia trawiasta: 1533,76 m2 - powierzchnia bylin: 50,00 m2 Razem powierzchnia w granicach opracowania: 2290,00 m2 Przedmiotowy teren nie jest objęty ochroną konserwatorską. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określony jest w projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIOR). Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na Zastosowaniu innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta. 2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) wszystkie osoby wykonujące czynności objęte przedmiotem zamówienia, polegające na urządzeniu terenu rekreacyjnego z obiektami małej architektury – zgodnie z projektem. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli (sam lub przez inne osoby) pracowników wykonujących ww. czynności na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób wymienionych w oświadczeniu dotyczącym zatrudnienia na umowę o pracę. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu oświadczenie wraz z wykazem osób o których mowa powyżej najpóźniej w dniu podpisania umowy. 3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 4.2. SIWZ czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (§ 12.1.j)). 4. Wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych: Na teren parku osoby niepełnosprawne mają możliwości wejścia i przejścia w każdą stronę, płasko, bezprogowo.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną