Adaptacja budynku sztabowego po JAR na wielorodzinny budynek mieszkalny w Wiechlicach przy ul. Jesionowej 2 na dz. nr 363/3 – etap II

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-246 Zielona Góra , Niecała
 • Telefon/fax: tel. 68 4528701 , fax. 68 3200285
 • Data zamieszczenia: 2018-03-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
  Niecała 2G
  65-246 Zielona Góra , woj. lubuskie
  tel. 68 4528701, fax. 68 3200285
  REGON: 971191703
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rtbs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja budynku sztabowego po JAR na wielorodzinny budynek mieszkalny w Wiechlicach przy ul. Jesionowej 2 na dz. nr 363/3 – etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu drugiego etapu inwestycji pt.: „Adaptacja budynku sztabowego po JAR na wielorodzinny budynek mieszkalny w Wiechlicach przy ul. Jesionowej 2 na dz. nr 363/3 – etap II”, tj. budowy, na istniejącej kondygnacji piwnicznej (zakrytej stropem), trzech kondygnacji budynku oraz przeprowadzenia częściowych robót wyburzeniowych i robót dostosowujących istniejącą kondygnację piwniczną do zatwierdzonego projektu budowlanego. Zamówienie obejmuje kompleksową realizację budynku zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją. Zakres robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych obejmuje zarówno prace przy wznoszeniu budynku, jak i przy zagospodarowaniu terenu wokół obiektu oraz wykonaniu przyłączy mediów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną