Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego: „Schonaichianum – Centrum Historyczno-Kulturalne” w Bytomiu Odrzańskim

Fundacja Archeologiczna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Fundacja Archeologiczna
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-954 Zielona Góra, Ceramiczna
 • Telefon/fax: tel. 683231283 , fax. 683231283
 • Data zamieszczenia: 2018-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundacja Archeologiczna
  Ceramiczna 2
  65-954 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683231283, fax. 683231283
  REGON: 080091546
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.fundacjaarcheologiczna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: FUNDACJA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego: „Schonaichianum – Centrum Historyczno-Kulturalne” w Bytomiu Odrzańskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja byłego kościoła ewangelickiego: „Schonaichianum – Centrum Historyczno-Kulturalne” w Bytomiu Odrzańskim polegająca na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku głównego wraz z wieżą na archiwum archeologiczne, centrum historyczno-kulturalne i regionalną izbę historyczną oraz odbudowa dawnej zakrystii wraz z podpiwniczeniem. 3.2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ. 3.3. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wykonanie badań konserwatorskich, prac konserwatorskich i restauratorskich, zgodnie z wydaną przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzją, znak: ZN.5142.2.2018 [BOd] z 28 lutego 2018 roku. Zamawiający informuje, że ze względu na zabytkowy charakter budynku mogą również wystąpić dodatkowe badania konserwatorskie, prace konserwatorskie i restauratorskie, które zostały nie zostały uwzględnione w decyzji LWKZ. 3.4. Zamawiający zaleca szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektową i decyzją LWKZ przed złożeniem oferty. 3.5. Załączone w dokumentacji projektowej przedmiary robót służą wyłącznie celom informacyjnym. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia przedmiaru robót z projektem budowlano-wykonawczym. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania na podstawie projektu budowlano-wykonawczego nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania w ramach wynagrodzenia umownego. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych a przedmiarem robót należy przyjąć zakres robót i ich ilość wynikającą z projektu budowlano-wykonawczego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 3.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlano-wykonawczym a specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wystąpić do zamawiającego o ich wyjaśnienie. 3.7. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w szczegółowy sposób technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu zamówienia, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, wykonawca zobowiązany jest wystąpić do zamawiającego o wyjaśnienie. 3.8. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót podana jest nazwa własna, to oznacza, że została użyta podana przykładowo. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Oznacza to, że zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, wymienionych w dokumentacji z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 3.89 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz zawartą z zamawiającym umową. 3.10. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 3.11. Badania archeologiczne zostaną zlecone przez Zamawiającego. 3.12. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera rozdział II SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 3.13. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby, które będą wykonywać czynności polegające na pracach fizycznych, montażowych, instalacyjnych, operowaniu sprzętem przy realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, tj.). Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące czynności, o których mowa wyżej, były zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 108), co najmniej na okres wykonywania tych czynności w czasie realizacji niniejszego zamówienia. 3.14. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 3.11. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. 3.15. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia przekazania wezwania), wykonawca jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności wskazane w pkt 3.11. Zamawiając może żądać następujących dokumentów: 1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopi umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopi dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3.16. Niezłożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiących rozdział II SIWZ. 3.17. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną