Bieżące utrzymanie wód płynących (Wp) i rowów (w) na terenie miasta Zielona Góra”( cykl trzyletni tj. 2020r., 2021r., 2022r.)

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2020-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 65423300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielona-gora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie wód płynących (Wp) i rowów (w) na terenie miasta Zielona Góra”( cykl trzyletni tj. 2020r., 2021r., 2022r.)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres bieżącego utrzymania cieków i rowów obejmuje: a. ręczne czyszczenie, odmulanie ; b. oczyszczanie, odmulanie przepustów rurowych ; c. naprawa linii brzegowych / uzupełnienie faszyny/ ; d. wykaszanie porostów i trawy ze skarp cieków i rowów ; e. ręczne wycinanie krzaków i chaszczy na skarpach cieków i rowów ; f. hakowanie dna cieków; g. bieżące usuwanie zatorów z dna cieków i rowów ; h. drobne naprawy skarp i przepustów wraz z przyczółkami; i. ręczne oczyszczanie dna i skarp cieków ze śmieci, gruzu, uschniętych badyli z wywozem na wysypisko ; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem wód płynących i rowów w Zielonej Górze podlegających bieżącej konserwacji i utrzymaniu zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ.. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji 12 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót oraz rękojmi na okres przekraczający gwarancję o 12 miesięcy. Uwaga: Dodatkowa gwarancja jakości i rękojmia za wady dla robót (okres wydłużenia gwarancji jakości i rękojmi za wady) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) osób wykonujących czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na: a) odmulaniu i czyszczeniu cieków i rowów; b) czyszczeniu przepustów Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 8 ust.1 pkt 3 wzoru umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90641000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną