„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą na dz. ewidencyjnej nr 187/47 i 187/48 przy ul. Sportowej w Gubinie (BUDYNEK NR1)”

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-246 Zielona Góra , Niecała
 • Telefon/fax: tel. 68 4528701 , fax. 68 3200285
 • Data zamieszczenia: 2020-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
  Niecała 2G
  65-246 Zielona Góra , woj. lubuskie
  tel. 68 4528701, fax. 68 3200285
  REGON: 97119170300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rtbs.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą na dz. ewidencyjnej nr 187/47 i 187/48 przy ul. Sportowej w Gubinie (BUDYNEK NR1)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnych przy ul. Sportowej w Gubinie (dz. 187/48) wraz z doprowadzeniem mediów (dz. 187/47), wykonaniem wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, telefonicznymi i światłowodowymi z wykończeniem „pod klucz”, a także zagospodarowaniem terenu zewnętrznego, stanowiącego własność Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.Zamówienie obejmuje kompleksową realizację budynku zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją. Zakres robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych obejmuje zarówno prace przy wznoszeniu budynku, jak i przy zagospodarowaniu terenu wokół obiektu oraz wykonaniu przyłączy mediów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną