Budowa ścieżki rowerowej w Zielonej Górze - Leśne rowerowe szaleństwo

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-022 Zielona Góra, ul. Sulechowska
 • Telefon/fax: tel. 68 412 50 01 , fax. 68 412 50 09
 • Data zamieszczenia: 2020-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Sulechowska 41
  65-022 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 412 50 01, fax. 68 412 50 09
  REGON: 98692300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ścieżki rowerowej w Zielonej Górze - Leśne rowerowe szaleństwo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2. Lokalizacja inwestycji: działka nr 771/9, 771/10 obręb 33 w Zielonej Górze. 3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej – Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz innych wymaganych obwiązującymi przepisami opinii, uzgodnień i pozwoleń. 2) Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej wraz z małą architekturą. 3.4. Szczegółowy zakres i opis prac stanowiących przedmiot zamówienia precyzuje Program Funkcjonalno-Użytkowy wykonany przez: WoonerfOne Bartłomiej Chruściel, Dol. Miętusiej 11/54, 43-300 Bielsko Biała, stanowiący załącznik nr I.3 do SIWZ. 3.5. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót objętych umową na okres min.36 miesięcy i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy. Uwaga: Dodatkowa gwarancja dla robót (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ. 3.6. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 22 ust. 1 wzoru umowy. 3.7. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SIWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowy, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia. 3.8. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu. 3.9. Zgodnie z art. art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 3.10. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 3.11. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) osób wykonujących czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na wykonaniu: robót ziemnych, o ile czynności te nie będą wykonywane przez te osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie wraz wykazem wszystkich osób wykonujących ww. zakres prac. 3.12. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię dokumentów potwierdzających, że osoby, o których mowa w pkt. 5.1.2.2) SIWZ posiadają certyfikat ukończenia kursu budowy tras IMBA (International Mountai Bicycling Association).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną