„Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku PŚ - A i 57 A – S4, kontenerowej instalacji do podczyszczania ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz drenażem odcieków w ramach zadania pn. Budowa systemu kanalizacji dla Działu Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 73”

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
 • Data zamieszczenia: 2020-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zjednoczenia 110 C
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
  REGON: 36908843400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgk.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku PŚ - A i 57 A – S4, kontenerowej instalacji do podczyszczania ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz drenażem odcieków w ramach zadania pn. Budowa systemu kanalizacji dla Działu Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 73”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią roboty budowlane dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku PŚ - A i 57 A – S4, kontenerowej instalacji do podczyszczania ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz drenażem odcieków w ramach zadania pn. Budowa systemu kanalizacji dla Działu Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 73”. 2) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w roku 2019 wykonała część systemu kanalizacji w Dziale Zagospodarowania Odpadów na odcinku, na którym Miasto Zielona Góra prowadziło inwestycję finansowaną ze środków unijnych, tj. rondo im. A. Huszczy – rondo płk. W. Pileckiego – ścieżka rowerowa. Do wykonania pozostała część objęta niniejszym zamówieniem. 3) Niniejsze przedsięwzięcie będzie polegało m. in. na wykonaniu robót budowlano – montażowych w zakresie: a) budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku PŚ-A, 57a-SR o długości wynoszącej 1505,9m oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku SR-S4 o długości 59,4m; b) budowy kontenerowej instalacji podczyszczania ścieków, drenażu odcieków z kwatery o dł. 59,4m i tłocznej długości 1505,9m do studni zlokalizowanej obok cmentarza przy ul. Wrocławskiej; c) budowy rurociągu technologicznego kontenerowej instalacji do podczyszczania ścieków oraz doziemnej zewnętrznej instalacji wody zasilającej kontener o całkowitej dł. 193,8m d) wykonania zasilania kontenerowej instalacji podczyszczania odcieków; e) budowy obiektu technicznego opisanego jako kontenerowa instalacja podczyszczania odcieków, sieci sanitarnej z przepompowniami i studnia pomiarową, przewodów energetycznych zewnętrznych i wewnętrznych, masztu z anteną do elektronicznego monitorowania prac instalacji technologicznej oraz układu drogowego, murku oporowego związanego z w/w elementami; f) wykonania instalacji sanitarnych wewnętrznych w kontenerze tj. wodo-kanalizacyjnej, grzewczej i wentylacji na działce nr 201 obr. 40; g) wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej kontenera, tj. instalacji oświetlenia, gniazd ogrzewania elektrycznego, gniazd ogólnych, instalacji wyrównawczej i ochrony od porażeń; h) wykonania drenażu odcieków polegającym na odprowadzeniu podczyszczonych ścieków przemysłowych z Działu Zagospodarowania Odpadów do kanalizacji sanitarnej na terenie Cmentarza Komunalnego (zlewnia tłoczni PS-22); i) wykonania sieci monitoringu radiowego, polegającego na rozszerzeniu obecnej sieci o nową stację; j) wykonania rozdzielnicy technologicznej przepompowni ścieków k) rozruchu technologicznego wraz ze szkoleniem pracowników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną