Budowa miejsc parkingowych przy I Liceum Ogolnokształcącym wraz z przebudową drogi gminnej nr F 104292

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2019-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 65423300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielona-gora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa miejsc parkingowych przy I Liceum Ogolnokształcącym wraz z przebudową drogi gminnej nr F 104292
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia dotyczy budowy miejsc postojowych przy I Liceum Ogólnokształcącym wraz z przebudową drogi gminnej nr 104292F na terenie działek nr 44, 45 obr. 28 przy ul. J. Kilińskiego w Zielonej Górze. 2. Inwestycja obejmuje swoim zakresem: a) budowę miejsc postojowych; b) budowę jezdni manewrowej; c) remont chodników; d) utwardzenie terenu; e) budowę zatoki postojowej; f) budowę chodników; g) rozbiórkę i budowę zjazdu publicznego na działce nr 45 obr. 28; h) budowę oświetlenia wraz z przełożeniem linii nn. 3. W pierwszym I etapie zadania należy wykonać wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją. 4. Zadanie obejmuje również wykonanie nowego ogrodzenia oraz montaż nowych ławek w miejsce istniejących 5. W ramach inwestycji Elektrociepłownia Zielona Góra będzie realizowana przebudowę i budowę sieci cieplnej dosyłowej oraz budowę nowego przyłącza i węzła cieplnego. Wykonawca zadania zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą sieci cieplnej. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ oraz w dokumentach, o których mowa w pkt 3.8. SIWZ. 7. Szczegółowy zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia precyzuje dokumentacja projektowa i STWiOR zawarte w załączniku nr I.5 do SIWZ. 8. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót objętych umową na okres min. 36 miesięcy i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy. Uwaga: Dodatkowa gwarancja dla robót (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ. 9. Zgodnie z art. art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 10. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 11. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) osób wykonujących czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na wykonaniu: a) robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni drogowych, b) budowy parkingu, zatoki postojowej i chodnika, - o ile czynności te nie będą wykonywane przez te osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie wraz wykazem wszystkich osób wykonujących ww. zakresy prac. 12. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 11 ust. 7 wzoru umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną