Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Ochla - Topolowa w Zielonej Górze dz. nr ewid.402/6 obręb 47

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2019-05-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 65423300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielona-gora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Ochla - Topolowa w Zielonej Górze dz. nr ewid.402/6 obręb 47
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zadania: - budowę parterowego budynku ośrodka zdrowia w którym znajdują się gabinety lekarskie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Ochla – Topolowa” (Zielona Góra dz. nr ewid. 402/6 obręb 47). Przedmiot zamówienia obejmuje realizację: - część architektoniczną budynku, - część konstrukcyjną budynku, - część sanitarna (budowa: instalacji wodociągowej, p.poż., ciepłej wody użytkowej, gdzie zastosowano energooszczędną pompę ciepła powietrze/woda, klimatyzacji chłodniczej kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, instalacji grzewczej i instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej, kotłownia gazowa), - część elektryczna (zasilanie budynku, tablica rozdzielcza RG, instalacja oświetleniowa, instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, gniazd wtykowych, instalacja siłowa, połączenia wyrównawcze, ochronę przed przepięciami i od porażeń, instalacji komputerowej i telefonicznej, instalacji zasilania wentylatorów i klimatyzatorów instalacja oświetlenia podstawowego, ), - budowę infrastruktury zewnętrznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ oraz w dokumentach, o których mowa w pkt 3.5. SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową zawartą w załączniku nr I.5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną