Budowa placu rekreacyjnego na Jędrzychowie

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2019-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 65423300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielonagóra.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu rekreacyjnego na Jędrzychowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Rezedowej na plac rekreacyjno-zabawowy w Zielonej Górze w ramach zadania: „budowa placu rekreacyjnego na Jędrzychowie”. 2. W ramach przedsięwzięcia budowlanego obejmującego zagospodarowanie terenu należy wykonać następujące elementy: 1) Ogrodzenie terenu całości terenu, 2) Budowa kompletna boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej 16x34m (teren rekreacyjny A), 3) Wykonanie drenażu pod boiskiem wielofunkcyjnym, 4) Budowa głównej alei 4.5m (bez warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego) z nawierzchnią z kruszywa mineralnego bez obrzeża Nawierzchnia z kruszywa mineralnego na terenie leśnym (łupki wysokogórskie, wiążący żwir i kamień naturalny – materiał nie może ulegać kruszeniu się podczas eksploatacji ani pyleniu, powinien zachowywać odporność na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych) • wykonanie podbudowy z kruszywa mineralnego o ciągłym uziarnieniu 0/31.5 mm -12 cm, • wykonanie nawierzchni dynamicznej 0/16 mm mineralnej – 5 cm, • wykonanie nawierzchni wierzchniej 0/8 mm – 3 cm, • montaż obrzeża zabezpieczającego nawierzchnię z kruszywa mineralnego, 5) Budowa ścieżek z eko-kraty wypełnionej kruszywem –wg załącznika 6) Budowa placu zabaw (teren rekreacyjny B) 7) Budowa polany piknikowej z drewnianą altaną, miejscem na ognisko, ławkami, leżakami i ławkami wokół jabłoni (teren rekreacyjny C) 8) Niezbędna wymiana gruntu pod obiekty budowlane 9) Nasadzenia zieleni izolacyjnej –tylko drzewa 10) Wykonanie oświetlenia terenu -18 latarnii oświetleniowych Uwaga: Zamawiający zrezygnował w odniesieniu do projektu z: • budowy części ścieżek wg załącznika • budowy siłowni zewnętrznej z wiatą (teren rekreacyjny E) wg załącznika • budowy toru przeszkód z grillem (teren rekreacyjny D) wg załącznika • budowy street workout (teren rekreacyjny F) wg załącznika • budowy części oświetlenia terenu wg załącznika • budowy parkingu wg załącznika • nasadzeń krzewów, bylin, cebul i łąki kwietnej 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową, zawartą w załączniku nr I.4 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 5. Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest udzielić: - gwarancji na okres min. 36 miesięcy od dnia podpisania odbioru końcowego robót; - rękojmi na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy. Uwaga: dodatkowy okres wydłużenia gwarancji jakości i rękojmi podlega punktacji zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt 31.2. SIWZ. 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy, osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu: • wykonanie nawierzchni ciągów pieszych, • wykonanie montażu elementów małej architektury. Zatrudnienie wykonawca udokumentuje poprzez przedstawienie oświadczenia z wykazem osób zatrudnionych na podstawie umowy o prac, zgodne z § 4 ust. 4 projektu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną