„BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU na terenie Działu Zagospodarowania Odpadów ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o. o.”

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
 • Data zamieszczenia: 2019-04-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zjednoczenia 110 C
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
  REGON: 36908843400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU na terenie Działu Zagospodarowania Odpadów ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o. o.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa systemu monitoringu na terenie Działu Zagospodarowania Odpadów Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Przedsięwzięcie będzie polegało m. in. na zaprojektowaniu kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego, dostawie niezbędnej infrastruktury, na wykonaniu robót budowlano – montażowych w zakresie budowy kanalizacji teletechnicznej, posadowienia słupów pod kamery oraz montażowych i uruchomieniowych w zakresie układania okablowania światłowodowego i miedzianego, montażu osprzętu punktów kamerowych, uruchomienie urządzeń i torów transmisji, montażu i uruchomienia punktów dystrybucyjnych oraz centrum i systemu monitoringu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, Programem Funkcjonalno – Użytkowym, zwanym dalej „PF-U” stanowiącym integralną część opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr I.3. do SIWZ). 3) Prace/roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia, będą realizowane w 2 (dwóch) etapach: Etap I obejmuje: a. wykonanie Dokumentacji Projektowej w oparciu o PF-U i przedłożenie Dokumentacji Projektowej Zamawiającemu, celem zatwierdzenia; b. uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego (na podstawie udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego pełnomocnictwa), w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentację Projektową, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonanie skutecznych zgłoszeń robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Etap II obejmuje: a) kompleksowe wykonanie – zgodnie z PF-U oraz opracowaną Dokumentacją Projektową i uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę / treścią - zgłoszenia zamiaru wykonywania robót; - monitoringu spełniającego wymogi określone w art. 25 ust.6a-6e ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach dodane art. 1 pkt 1 lit. d oraz lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592). W przypadku, gdy do dnia rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji prac/robót związanych z montażem i instalacją monitoringu (o fakcie rozpoczęcia tych prac/robót Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej) nie wejdzie w życie rozporządzenie, o którym mowa w art.25 ust.8a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach dodanym przez art. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1592), za wiążące Wykonawcę wymogi dot. prowadzenia monitoringu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, minimalnych wymagań dla urządzeń technicznych wizyjnego systemu kontroli oraz wymogów przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu, będą uznane wymogi zawarte w aktualnym (na dzień rozpoczęcia realizacji tych prac/robót) projekcie tego rozporządzenia dostępnym na oficjalnych stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (www.legislacja.rcl.gov.pl); b) po zakończeniu realizacji robót budowlanych opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji Powykonawczej; c) złożenie w imieniu Zamawiającego (w oparciu o stosowne pełnomocnictwo udzielone Wykonawcy) do właściwego organu nadzoru budowlanego kompletnego (tj. zawierającego wszystkie wymagane prawem załączniki) wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej instalacji/zawiadomienia o zakończeniu budowy o ile wymagać tego będą obowiązujące przepisy; d) uzyskanie ostatecznej decyzji na użytkowanie obiektu budowlanego/zrealizowanej instalacji wydanej przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego oraz dla robót nie wymagających uzyskania ostatecznej decyzji na użytkowanie obiektu budowlanego/zrealizowanej instalacji uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wydanego przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego; Zamawiający określa ostateczny termin na wykonanie przedmiotu zamówienia na dzień 20.08.2019 r. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się podpisanie przez Zamawiającego oraz Wykonawcę Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń. Warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego jest uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o których mowa w pkt. d) powyżej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną