„Dostawa 2 samolotów szkolnych dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej”

Aeroklub Ziemi Lubuskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Aeroklub Ziemi Lubuskiej
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 66-015 Zielona Góra, Przylep-Skokowa
 • Telefon/fax: tel. (068) 321 30 10 , fax. (068) 321 30 11
 • Data zamieszczenia: 2020-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Aeroklub Ziemi Lubuskiej
  Przylep-Skokowa 18
  66-015 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. (068) 321 30 10, fax. (068) 321 30 11
  REGON: 68246500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.azl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa 2 samolotów szkolnych dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa 2 samolotów szkolnych dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, realizowana w ramach umowy partnerstwa z Miastem Zielona Góra, w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W ramach zamówienia do obowiązków wykonawcy będzie należała dostawa fabrycznie nowych 2 samolotów szkolnych, górnopłatów z ustrzeżeniem ogonowym, wyposażonych każdy w jeden płat nośny, przeznaczonych do szkolenia praktycznego w Ośrodku Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, znajdującego się na terenie województwa lubuskiego, kraj: Polska. Samoloty, zgodne z wymaganiami Zamawiającego i spełniające określone przepisami prawa krajowego i unijnego standardy mają zostać przekazane wraz z wszystkimi atestami, certyfikatami, pozwoleniami i innymi wymaganymi dokumentami dopuszczającymi je do lotu i pełnego użytkowania, zgodnego z ich przeznaczeniem. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało sporządzenie pełnej dokumentacji odbiorowej oraz użytkowej, w tym procedury prowadzenia serwisu gwarancyjnego. Miejsce odbioru: miejsce wskazane przez Wykonawcę. Miejsce dostawy: Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, znajdujący się na terenie województwa lubuskiego, kraj: Polska. Miejsce prowadzenia serwisu: Polska. Przedmiot zamówienia został opisany w części III SIWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34711100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną