Dostawa 3 zestawów do ratownictwa technicznego typu średniego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa lubuskiego.

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65074 Zielona Góra, ul. Kasprowicza
 • Telefon/fax: tel. 068 3255779, 4575623 , fax. 683 255 779
 • Data zamieszczenia: 2018-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
  ul. Kasprowicza 42434
  65074 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 3255779, 4575623, fax. 683 255 779
  REGON: 702405000316
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zosprp.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 3 zestawów do ratownictwa technicznego typu średniego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa lubuskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 3 zestawów do ratownictwa technicznego typu średniego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa lubuskiego. W załączniku nr 1 do SIWZ zostały podane minimalne wymagania techniczno-użytkowe do sprzętu wchodzącego w skład jednego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35110000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną