„Dostawa ambulansu medycznego typu C wraz z zabudową oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla ambulansu”

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-043 Zielona Góra, ul. Chrobrego
 • Telefon/fax: tel. 068 3202225, 3202315 , fax. 683 202 225
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze
  ul. Chrobrego 2
  65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 3202225, 3202315, fax. 683 202 225
  REGON: 97077155100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa ambulansu medycznego typu C wraz z zabudową oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla ambulansu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2020 roku ambulansu medycznego typu C wraz z fabrycznie nową zabudową (dalej zwanych również „ambulansem”) oraz sprzętem i wyposażeniem medycznym, o standardzie ambulansu drogowego spełniającym cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN EN 1789+A2:2015, zgodnie z wymaganiami (parametrami) techniczno – użytkowymi określonymi, szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy – TABELA I).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114121-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną