Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Zielonogórskiego i jednostek w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Powiat Zielonogórski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Zielonogórski
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 684 527 575 , fax. 684 527 500
 • Data zamieszczenia: 2019-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Zielonogórski
  ul. Podgórna 5
  65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 684 527 575, fax. 684 527 500
  REGON: 97077014900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-zielonogorski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Zielonogórskiego i jednostek w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Zielonogórskiego i jednostek w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do 26 punktów poboru energii elektrycznej zarządzanych przez 8 jednostek wyszczególnionych w załączniku nr 4 do SIWZ. Zamawiający posiada dostosowane układy pomiarowo-rozliczeniowe do poboru energii elektrycznej na zasadach TPA. 3. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta przez Powiat Zielonogórski jedna umowa obejmująca dostawę energii elektrycznej dla 8 jednostek wymienionych w załączniku nr 4 do SIWZ. 4. Faktury będą wystawiane dla każdej jednostki organizacyjnej osobno w których jako nabywca będzie wskazany Powiat Zielonogórski a jednostki będą odbiorcami i płatnikami faktur, za wyjątkiem jednostki wskazanej w pozycji nr 3 załącznika nr 4 do SIWZ w której przypadku nabywcą, odbiorcą i płatnikiem będzie ta konkretna jednostka. 5. Przedmiot zamówienia nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii, wchodzących w zakres odrębnych umów o świadczenie usług dystrybucji, zawartych na czas nieokreślony przez wymienione jednostki Zamawiającego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 6. Aktualna umowa sprzedaży energii elektrycznej została zawarta na czas określony a termin jej obowiązywania upływa 31.12.2019 r. Dane dotyczące punktów poboru energii elektrycznej są zgodne z danymi posiadanymi przez OSD. 7. Przed podpisaniem umowy Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy dane oraz dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel. 8. Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia wg wzoru powszechnie stosowanego przez wybranego Wykonawcę, z uwzględnieniem wymagań w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określonych w załączniku nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy. 9. Zamawiający udzieli wybranemu Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa wg wzoru powszechnie przezeń stosowanego, do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy. 10. Wyłoniony Wykonawca przygotuje, wypełni i wyśle przez właściwą platformę wymiany informacji (należącą do lokalnego OSD) zgłoszenia sprzedaży energii elektrycznej na wszystkie Punkty Poboru Energii Elektrycznej – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Enea Operator Sp. z o.o.) – celem uzyskania ich pozytywnej weryfikacji na dzień 01.01.2020 r. W tym celu Wykonawca przygotuje również stosowne pełnomocnictwo, które przedłoży Zamawiającemu do podpisu. 11.Wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD ENEA Operator Sp. z o.o. przed podpisaniem umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną