Dostawa fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego typu hakowiec wraz z osprzętem zimowym w formie leasingu operacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
 • Data zamieszczenia: 2019-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zjednoczenia 110 C
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
  REGON: 36908843400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgk.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego typu hakowiec wraz z osprzętem zimowym w formie leasingu operacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego typu hakowiec wraz z osprzętem zimowym w formie leasingu operacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze”: 1) Wykonawca na własny koszt dostarczy nowy pojazd ciężarowy typu hakowiec wraz z osprzętem zimowym, będący przedmiotem zamówienia do siedziby Zamawiającego przy ul. Zjednoczenia 110 C w Zielonej Górze. 2) W dniu dostawy (odbioru) przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką dokumentację pojazdu określoną w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1). 3) Wykonawca zapewni szkolenie pracownikom Zamawiającego w zakresie obsługi pojazdu, przeglądów, napraw oraz konserwacji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1). 4) Wykonawca udzieli gwarancji oraz rękojmi na przedmiot zamówienia, co do jego jakości na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 2). 5) Przeglądy, naprawy i konserwacje gwarancyjne odbywać się będą w autoryzowanych przez producenta stacjach obsługi pojazdu na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 2). 6) Wymagania dotyczące leasingu: a) leasing operacyjny na 36 miesięcy - w okresie leasingu Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy (leasingodawcy) 35 równych miesięcznych rat leasingowych; wartość wszystkich rat leasingowych Wykonawca (leasingodawca) zobowiązany jest wskazać w harmonogramie finansowania zamówienia; b) opłata wstępna w wysokości 5%; c) wysokość opłaty za wykup przedmiotu zamówienia 5%; d) raty leasingowe zostaną przedstawione w harmonogramie spłat jako równe i stałe w całym okresie trwania umowy leasingu; e) możliwość wykupu przedmiotu leasingu w ciągu 30 dni od ostatniej raty leasingowej; f) wszystkie ceny i koszty wyrażone w złotych polskich; g) preferowany okres spłaty rat leasingowych – płatność raty do ostatniego dnia miesiąca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną