dostawa i montaż mebli do Zespołu Edukacyjnego nr 10 przy ul. Energetyków 7 w Zielonej Górze

Miejskie Przedszkole Nr 19 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Przedszkole Nr 19
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-735 Zielona Góra, ul. Stefana Batorego
 • Telefon/fax: tel. 683 299 708
 • Data zamieszczenia: 2019-04-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedszkole Nr 19
  ul. Stefana Batorego 53
  65-735 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 299 708
  REGON: 97032155200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przedszkole19.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa i montaż mebli do Zespołu Edukacyjnego nr 10 przy ul. Energetyków 7 w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli do Zespołu Edukacyjnego nr 10 przy ul. Energetyków 7 w Zielonej Górze CPV – 39100000-3; 39160000-1; 39161000-8; 39151000-5 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ - Tabela- wykaz asortymentu (Zestawienie Kosztów). Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest dostarczyć określone w SIWZ meble oraz dokonać ich montażu i rozmieszczenia. 3. Wymagania ogólne dotyczące dostawy: 3.1. Oferowane meble muszą być dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. 3.2.Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi. Uwaga: Dodatkowa gwarancja (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w Rozdziale III pkt. 4.2. SIWZ. 3.3.Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego wszelkie dokumenty związane z przedmiotem dostawy, o którym mowa w SIWZ wraz z załącznikami potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 do SIWZ, w szczególności certyfikaty, deklaracje zgodności CE, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, świadczenia dopuszczenia, protokoły badań i sprawdzeń, opinie, uzgodnienia, itp. 3.4. Wykonawca w terminie do 5 dni po podpisaniu umowy, zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu: a. wzorów, kolorów i rodzaju tkanin tapicerki, b. struktury, koloru i wzoru płyt meblowych oraz obrzeży i elementów maskujących, c. akcesoriów i galanterii meblowej, d. wykończenia oraz rozwiązań warsztatowych elementów biurek z listwą na przewody i ściankami oddzielającymi, w celu sprawdzenia ostatecznej weryfikacji proponowanego towaru. 3.5. Wszystkie koszty związane z dostarczeniem mebli , w tym koszty przewozu, zabezpieczenia towaru, ubezpieczenia, rozładowania, wniesienia i montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego ponosi Wykonawca na własny koszt i ryzyko. 3.6.Wykonawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia przewożonych towarów do czasu bezusterkowego protokolarnego odbioru zrealizowanego zamówienia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 3.7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczanego towaru oraz ponosi koszty ewentualnej wymiany towaru na wolny od wad. 3.8. Upoważniony pracownik Zamawiającego przy każdej dostawie dokona ilościowego i jakościowego odbioru dostarczonego towaru w celu sprawdzenia zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem. 3.9. Zamawiający odbierze dostarczony towar, po wniesieniu, zamontowaniu, ustawieniu mebli w wyznaczonych pomieszczeniach/ pomieszczeniu sporządzając w tym celu protokół odbioru. Tylko protokół bez uwag podpisany przez Zamawiającego i upoważnionego do odbioru przedstawiciela ZE nr 10 będzie podstawą uznania należytego wykonania przedmiotu umowy oraz określa początek okresu gwarancji i rękojmi określony przez Wykonawcę w druku oferty z zastrzeżeniem, że będzie nie krótszy niż 24 miesiące. 3.10. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego ze specyfikacją, złożoną ofertą czy też wadliwego, Zamawiający nie odbierze lub zwróci niezgodny, czy wadliwy towar na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie zobligowany do dostarczenia towaru zgodnego z wymogami Zamawiającego nieodpłatnie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia poinformowania go o tym fakcie. 3.11.Podstawą złożenia reklamacji a w konsekwencji wymiany mebli/mebla jest oddzielnie sporządzony protokół reklamacji lub adnotacja w protokole odbioru dostawy, sporządzona przez Zamawiającego i przedstawiciela ZE nr 10 o zauważonej niezgodności ze specyfikacją, złożoną ofertą lub zamówieniem czy też wadliwości towaru. 3.12.Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonania zadania. 3.13.Wykonawca wraz z dostawą, winien dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentów dotyczących gwarancji. 4. Wszystkie meble, muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad, nie powystawowe i gotowe do użycie bez żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Oferowane meble muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów w tym zakresie wymagane prawem polskim: atesty, certyfikaty, zezwolenia świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 5. Wykonany przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. 6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 65 dni od dnia podpisania umowy i nie wcześniej niż od dnia 1 sierpnia 2019r. 7. Zakres przedmiotu zamówienia oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje również: a) zapewnienie na terenie obiektu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; b) zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia; c) po zakończeniu prac uporządkowaniu pomieszczeń w terminie nie późniejszym niż termin odbioru przedmiotu zamówienia; d) odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowoduje w czasie trwania prac przy realizacji przedmiotu zamówienia od daty ich rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 8. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obiektu do którego będzie dostarczał meble. 9. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikiem nr 5 do SIWZ informacje na temat parametrów i funkcji mebli są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówienia. 10.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną