Dostawa i montaż wyposażenia kuchni do Zespołu Edukacyjnego nr 10 przy ul. Energetyków 7 w Zielonej Górze

Miejskie Przedszkole Nr 19 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Przedszkole Nr 19
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-735 Zielona Góra, ul. Stefana Batorego
 • Telefon/fax: tel. 683 299 708
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedszkole Nr 19
  ul. Stefana Batorego 53
  65-735 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 299 708
  REGON: 97032155200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przedszkole19.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wyposażenia kuchni do Zespołu Edukacyjnego nr 10 przy ul. Energetyków 7 w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia kuchni do Zespołu Edukacyjnego nr 10 przy ul. Energetyków 7 w Zielonej Górze CPV – 39312000-2; 42513000-5;39713100-4;42214100-0; 39711210-4; 39711211-1;39221180-2; 39223000-1;39241100-4;39221200-9 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ - Tabela- wykaz asortymentu (Zestawienie Kosztów). 2.1.Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarczy, dokona montażu i uruchomi urządzenia/ sprzęty oraz wykona cykl szkoleń dla użytkowników w zakresie sposobu użytkowania i konserwacji w uzgodnieniu z Zamawiającym ( minimum 4 razy po 3 godziny) przed uruchomieniem kuchni oraz w trakcie jej użytkowania. 2.2.Wszystkie podane wymiary gabarytowe opisywanego sprzętu mogą posiadać +/- 2% tolerancję, jednak ułożenie sprzętu musi być zgodne z projektem technologicznym kuchni ( Załącznik nr 6 do SIWZ). 3. Wymagania ogólne dotyczące dostawy: 3.1. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi. 3.2.Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego wszelkie dokumenty związane z przedmiotem dostawy, o którym mowa w SIWZ wraz z załącznikami potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 do SIWZ, w szczególności certyfikaty, deklaracje zgodności CE, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, świadczenia dopuszczenia, protokoły badań i sprawdzeń, opinie, uzgodnienia, itp. 3.3. Wszystkie koszty związane z dostarczeniem i montażem sprzętu, w tym koszty przewozu, zabezpieczenia towaru, ubezpieczenia, rozładowania, wniesienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego ponosi Wykonawca na własny koszt i ryzyko. 3.4.Wykonawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia przewożonych towarów do czasu bezusterkowego protokolarnego odbioru zrealizowanego zamówienia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 3.5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczanego towaru oraz ponosi koszty ewentualnej wymiany towaru na wolny od wad. 3.6. Upoważniony pracownik Zamawiającego przy każdej dostawie dokona ilościowego i jakościowego odbioru dostarczonego towaru w celu sprawdzenia zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem. 3.7.Zamawiający odbierze dostarczony towar, po wniesieniu i montażu do wyznaczonych pomieszczeń/ pomieszczenia sporządzając w tym celu protokół odbioru. Tylko protokół bez uwag podpisany przez Zamawiającego i upoważnionego do odbioru przedstawiciela ZE nr 10 będzie podstawą uznania należytego wykonania przedmiotu umowy oraz określa początek okresu gwarancji i rękojmi określony przez Wykonawcę w druku oferty. 3.8. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego ze specyfikacją, złożoną ofertą czy też wadliwego, Zamawiający nie odbierze lub zwróci niezgodny, czy wadliwy towar na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie zobligowany do dostarczenia towaru zgodnego z wymogami Zamawiającego nieodpłatnie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia poinformowania go o tym fakcie. 3.9.Podstawą złożenia reklamacji a w konsekwencji wymiany towaru jest oddzielnie sporządzony protokół reklamacji lub adnotacja w protokole odbioru dostawy, sporządzona przez Zamawiającego i przedstawiciela ZE nr 10 o zauważonej niezgodności ze specyfikacją, złożoną ofertą lub zamówieniem czy też wadliwości towaru. 3.10.Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonania zadania. 3.11.Wykonawca wraz z dostawą, winien dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentów dotyczących gwarancji oraz karty katalogowe produktów wraz z instrukcjami obsługi w języku polskim. 3.12. Wykonawca winien dysponować wykwalifikowaną kadrą w zakresie obsługi i serwisu sprzętu zgodnie z przedmiotem umowy. 4. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, nie powystawowy i gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego. Oferowany towar musi spełniać wymogi bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów w tym zakresie wymagane prawem polskim: atesty, certyfikaty, zezwolenia świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 5. Wykonany przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. 6. Czas reakcji serwisowej sprzętu w okresie gwarancji i rękojmi wynosi maksymalnie do 48 godzin i minimalnie 30 minut. Uwaga: Czas reakcji serwisowej sprzętu podlega punktacji zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w Rozdziale III pkt. 4.2. SIWZ Przez czas reakcji serwisowej sprzętu w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający rozumie okres, od momentu zgłoszenia serwisowego, do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych w miejscu instalacji (u Zamawiającego ) przez wyznaczonego pracownika Wykonawcy , posiadającego wiedzę i doświadczenie przy obsłudze i serwisie opisanego niżej sprzętu : 1) piec konwekcyjny, 2) kuchnia elektryczna płytowa, 3) patelnia elektryczna, 4 ) kocioł elektryczny, 5) taboret elektryczny, 6) szafa chłodnicza, 7) szafy mroźnicze, 8) bemar jezdny 3 –komorowy , 9) zmywarki ( kapturowa i podblatowa), 10) okap nad zmywarki, 11) szafa chłodnicza ,12) szafa chłodnicza na jaj, 13) obieraczka do warzyw ,14) komora chłodnicza , 15)szatkownica elektryczna do warzyw, 16) krajalnica elektryczna do wędlin i sera , 17) maszyna do mielenia mięsa . Uwaga! Za każdy przypadek opóźnienia czasu reakcji Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł brutto ( § 14 ust. 2 pkt. 6 umowy). 7. Dostawy przedmiotu umowy wraz z montażem będą sukcesywnie w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. Uwaga: Termin dostawy ( skrócenie terminu) podlega punktacji zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w Rozdziale III pkt. 4.3. SIWZ. 8. Zakres przedmiotu zamówienia oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje również: a) zapewnienie na terenie obiektu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; b) zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia; c) po zakończeniu prac uporządkowaniu pomieszczeń w terminie nie późniejszym niż termin odbioru przedmiotu zamówienia; d) odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowoduje w czasie trwania prac przy realizacji przedmiotu zamówienia od daty ich rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 9. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obiektu do którego będzie dostarczał i montował sprzęt. 10. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikiem nr 5 do SIWZ informacje na temat parametrów i funkcji sprzętu (towaru) są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu. 11. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów i opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SIWZ wraz załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, i nie gorsze parametry techniczne co wskazane w SIWZ. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia. 12.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39312000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną