Dostawa materiału roślinnego tj.: drzew liściastych, krzewów, bylin, kwiatów rabatowych oraz roślin cebulowych z podziałem na pięć zadań

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zjednoczenia 110 C
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
  REGON: 36908843400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgk.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiału roślinnego tj.: drzew liściastych, krzewów, bylin, kwiatów rabatowych oraz roślin cebulowych z podziałem na pięć zadań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiału roślinnego tj.: drzew liściastych, krzewów, bylin, kwiatów rabatowych oraz roślin cebulowych z podziałem na pięć zadań: 1) Zadanie nr 1 – dostawa drzew liściastych, o łącznej ilości 419 szt.; 2) Zadanie nr 2 - dostawa kwiatów rabatowych o łącznej ilości 19 352 szt.; 3) Zadanie nr 3 – dostawa krzewów o łącznej ilości 450 szt.; 4) Zadanie nr 4 - dostawa roślin cebulowych o łącznej ilości 50 000 szt.; 5) Zadanie nr 5 – dostawa bylin, o łącznej ilości 2 138 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w oddzielnym załączniku nr 1 (dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5) do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Uwaga: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na wybrane zadanie, oferty w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich części. Prawo opcji: W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia przedmiotu zamówienia dla każdej części w okresie trwania umowy, Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy PZP. 1) W ramach prawa opcji dla zadania nr 2, 3, 4, 5 Zamawiający dopuszcza zwiększenie do 50% zamówienia podstawowego, w tym: a) gatunki wymienione w zamówieniu podstawowym, wg cen oferowanych w formularzu cenowym Wykonawcy; b) gatunki niewymienione w zamówieniu podstawowym, po cenie ustalonej każdorazowo pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, przy czym gatunki nie wymienione nie mogą stanowić więcej niż 20% prawa opcji. 2) Zamawiający dopuszcza zwiększenie ilości drzew wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 dla zadania nr 1 (pkt. 4, tabela nr 1), dodatkowo o 100 sztuk drzew wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, pkt 6, tabela nr 2 oraz Zamawiający dopuszcza zwiększenie ilości dostaw dodatkowo o 3 dostawy (usługi transportowe). 3) Wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził od Zamawiającego wykonania części umowy w zakresie określonym prawem opcji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03451000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną