„Dostawa medycznych artykułów jednorazowych”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-044 Zielona Góra, ul. Wazów
 • Telefon/fax: tel. 684 527 700 , fax. 684 527 702
 • Data zamieszczenia: 2019-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
  ul. Wazów 42
  65-044 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 684 527 700, fax. 684 527 702
  REGON: 97074847000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poliklinika.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa medycznych artykułów jednorazowych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa medycznych artykułów jednorazowych dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze – szczegółowy opis został określony w załączniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się przez okres 12 miesięcy sukcesywnie (zamówieniami częściowymi określanymi według potrzeb Zamawiającego) sprzedawać oraz dostarczać Zamawiającemu produkty o właściwościach, ilościach, w opakowaniach i za cenę określoną w ofercie, a Zamawiający zobowiązuje się te produkty odbierać i płacić należne wynagrodzenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną