dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin do stołówki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. St.Wyspiańskiego w Zielonej Górze

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-036 Zielona Góra, ul. St. Wyspiańskiego
 • Telefon/fax: tel. 684 512 050 , fax. 684 512 051
 • Data zamieszczenia: 2019-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze
  ul. St. Wyspiańskiego 21
  65-036 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 684 512 050, fax. 684 512 051
  REGON: 97075155400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsois.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin do stołówki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. St.Wyspiańskiego w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawę mięsa, produktów mięsnych i wędlin do stołówki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. St. Wyspiańskiego w Zielonej Górze CPV – 15100000-9, 15131130-5 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 4 do SIWZ 3. Miejsce dostaw: 1) Wykonawca dostarczać będzie towar do stołówki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze, przy ul. St. Wyspiańskiego 21 w Zielonej Górze . 2) Odbioru towaru w magazynie Zamawiającego, znajdującym się przy St. Wyspiańskiego 21 w Zielonej Górze dokonają wyznaczeni i upoważnieni pracownicy Zamawiającego. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem odbioru, przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 3) Zadanie będzie realizowane sukcesywnie wg zapotrzebowania Zamawiającego. Dostarczany towar winien być świeży z okresami ważności odpowiednimi dla danego asortymentu, wysokiej jakości tj. I-go gatunku bez wad fizycznych i jakościowych i odpowiadać Polskim Normom. Wyroby winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4) Poszczególne dostawy odbywać się będą partiami wg zapotrzebowania Zamawiającego. Dostawy winny być realizowane zgodnie z zamówieniem i w terminie nie dłuższym niż 12-24 godzin licząc od godziny złożenia zamówienia. A w przypadku mięsa w terminie nie dłuższym niż 12 godzin od zamówienia. 5) Wykonawca wszystkie dostawy realizował będzie codziennie od poniedziałku do piątku od 6.30 do 7.30 6) Dostarczany towar winien być w oryginalnych opakowaniach producenta oznakowanych i zawierających informacje dotyczące min.: nazwy i adresu producenta, nazwy dystrybutora, nazwy towaru, jego klasy jakości, daty produkcji, terminu przydatności do spożycia, ilości sztuk i warunków przechowywania oraz innych informacji wymaganych odpowiednimi przepisami. Opakowania winny być nieuszkodzone i wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 7) Mięso, wędliny winny być dostarczane świeże.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną