DOSTAWA NOŚNIKA DO URZĄDZENIA POMIAROWEGO TWO DO WYDZIAŁU TECHNOLOGII I JAKOŚCI BUDOWY DRÓG – LABORATORIUM DROGOWEGO

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-950 Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte
 • Telefon/fax: tel. 683271068 , fax. 683253468
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
  Bohaterów Westerplatte 31
  65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683271068, fax. 683253468
  REGON: 01751157500090
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA NOŚNIKA DO URZĄDZENIA POMIAROWEGO TWO DO WYDZIAŁU TECHNOLOGII I JAKOŚCI BUDOWY DRÓG – LABORATORIUM DROGOWEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy: DOSTAWA NOŚNIKA DO URZĄDZENIA POMIAROWEGO TWO DO WYDZIAŁU TECHNOLOGII I JAKOŚCI BUDOWY DRÓG – LABORATORIUM DROGOWEGO Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,0 do 7,2 t., fabrycznie nowego, wyprodukowanego w roku 2019. Samochód przeznaczony jest do montażu cysterny na ramie pośredniej. Dostawa ma się odbyć pod adresem siedziby Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowego w Zielonej Górze ul. Wierzbowa 6, 66-004 Zielona Góra lub innego miejsca w województwie wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34130000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną