Dostawa oleju opałowego do autobusów komunikacji miejskiej.

Miejski Zakład Komunikacji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-713 Zielona Góra, ul. Chemiczna
 • Telefon/fax: tel. 684 520 450 , fax. 684 520 455
 • Data zamieszczenia: 2019-09-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacji
  ul. Chemiczna 8
  65-713 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 684 520 450, fax. 684 520 455
  REGON: 97001249500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego do autobusów komunikacji miejskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy 270 000 litrów oleju opałowego. wraz ze stosownym zbiornikiem o pojemności 5 000 litrów przeznaczonym do przechowywania i dystrybucji dostarczonego oleju opałowego. Olej opałowy musi spełniać wymagania wg nomenklatury określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, przy czym oferowany olej musi być zgodny w dniu upływu składania ofert z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną