Dostawa oraz instalacja demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-022 Zielona Góra, ul. Sulechowska
 • Telefon/fax: tel. 68 412 50 01 , fax. 68 412 50 09
 • Data zamieszczenia: 2020-01-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Sulechowska 41
  65-022 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 412 50 01, fax. 68 412 50 09
  REGON: 98692300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oraz instalacja demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie: 3.2.1. dostarczyć fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2019), demontowalne bandy pneumatyczne spełniające nw. wymagania: a) ważna homologacja FIM (Międzynarodowej Federacji Motocyklowej) typu A+ dopuszcza do użytkowania podczas zawodów Grand Prix, Pucharu Świata i Mistrzostw Europejskich na żużlu na dzień wezwania przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 3.6 SIWZ, dostawy i protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia; b) wielkość jednego modułu – minimum 5,4 m (długość) x 1.3m (wysokość) x 1.0m (szerokość) z przygotowanym obszarem na zamocowanie banerów na rzepy od strony frontowej o minimalnym wymiarze 5,0 x 0,95 cm; c) kolor modułu: czarny lub niebieski, żółty; d) ilość modułów: 58 (w tym 2 bramy); e) kickboard modułu bandy – 40 cm wysokości z materiału i być wyprodukowany z gumowego materiału o następujących minimalnych właściwościach (potwierdzonych certyfikatem przez producenta materiału): - grubość minimum: 3,0 ± 0,2 mm, - twardość minimum: 85 ± 5 ShA, - wytrzymałość na rozciąganie minimum: 7,0 ± 5 MPa,- wydłużenie względne minimum 160%. f) 8 elementów wejścia/ wyjścia (początku i zakończenia bandy); g) 8 dmuchaw (pomp powietrznych) dedykowanych do band pneumatycznych stanowiących przedmiot zamówienia; h) 8 rękawów do dmuchaw, o których mowa w pkt 3.2.1.g) SIWZ; i) 1 zestaw narzędzi montażowych; j) pokrowiec ochronny bandy na obu łukach; k) zestaw klamer montażowych. l) dokonać montażu dostarczonych klamer montażowych; 3.2.2. dokonać montażu dostarczonych band pneumatycznych 3.2.3. przeprowadzić szkolenie personelu toru związane z montażem oraz wymianą zniszczonych części 3.2.4. udzielać pomocy technicznej podczas całego okresu gwarancji bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 3.2.5. zapewnić obecność przedstawiciela Wykonawcy podczas certyfikacji przez Główną Komisję Sportu Żużlowego; 3.2.6. dostarczyć instrukcję obsługi, homologację i gwarancję w języku polskim; 3.3. Bandy pneumatyczne, o których mowa w pkt 3.2. SIWZ wykonane muszą być z materiałów zgodnych z przepisami, normami i normatywami technicznymi obowiązującymi w Polsce, w tym muszą posiadać atest na ognioodporność - dokumenty potwierdzające ten fakt Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia. Ponadto, przedmiot zamówienia ma spełniać wszystkie wymagania niezbędne do uzyskania certyfikacji przez Główną Komisję Sportu Żużlowego. 3.4. Dostawa i montaż band pneumatycznych oraz pozostałe zobowiązania, o których mowa w pkt 3 SIWZ Wykonawca wykona na własny koszt i własnym staraniem. 3.5. Wykonawca na dostarczony i zamontowany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres 48 miesięcy, liczonej od dnia odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu bez uwag i rękojmi za wady na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy. Uwaga: Dodatkowa gwarancja na przedmiot zamówienia (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ. 3.6. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego na wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w pkt 32.3. SIWZ zobowiązany będzie złożyć oświadczenie lub inny dokument o posiadaniu ważnej homologacji FIM typu A+. 3.7. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SIWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia. 3.8. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu. 3.9. Zgodnie z art. art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 3.10. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną