Dostawa probówek jednorazowych do poboru krwi w systemie zamkniętym.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-046 Zielona Góra, Zyty
 • Telefon/fax: tel. 68 3298360, , fax. 68 3298399
 • Data zamieszczenia: 2020-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
  Zyty 21
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 3298360, , fax. 68 3298399
  REGON: 00029193100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa probówek jednorazowych do poboru krwi w systemie zamkniętym.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostaw probówek jednorazowych do poboru krwi w systemie zamkniętym określonym odrębnie wg potrzeb Zamawiającego, na zasadach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy wykaz probówek jednorazowych do poboru krwi w systemie zamkniętym określono w poniższym zestawieniu: 1. Probówka plastikowa próżniowa bez dodatków do systemu zamkniętego z przyspieszaczem wykrzepiania obj.6 13 x 100 szt.70 000 2. Probówka próżniowa do badań metodami biologii molekularnej (zawierająca EDTA i żel separujący) obj.8-9 16 x 100 szt.70 000 3. Probówka próżniowa do badań hematologicznych z EDTA-K2 obj.4 13 x 75 szt.12 000 4. Probówka próżniowa do badań hematologicznych z EDTA – K2 obj.2 13 x 75 szt.95 000 5. Probówka próżniowa do badań hematologicznych z EDTA – K2 obj.6 13 x 100 szt.1 200 6. Igła motylkowa 21g do pobierania krwi z wężykiem połączone z uchwytem oraz z zabezpieczeniem igły (zestaw pakowany pojedynczo- sterylny) zestaw 48 000 7. Probówka próżniowa do badań metodami biologii molekularnej (zawierająca EDTA i żel separujący) obj.5 13 x 100 szt.70 000 8. Probówka z korkiem do nakłuwania, pusta 3 13 x 75 szt.6 000 9. Probówka do oznaczeń koagulologicznych w osoczu (na cytrynian sodu,) obj. 4,5 x szt.200
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192500-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną