Dostawa środków ochrony indywidualnej w celu zapewnienia ochrony przed zagrożeniem COVID-19-postępowanie II

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-454 Zielona Góra, ul. Generała Władysława Sikorskiego
 • Telefon/fax: tel. +48 68 4560700, , fax. 68 456 07 01
 • Data zamieszczenia: 2020-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. +48 68 4560700, , fax. 68 456 07 01
  REGON: 00102088400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lubuskie.kas.gov.pl/izbaadministracjiskarbowej- w-zielonej-gorze; https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków ochrony indywidualnej w celu zapewnienia ochrony przed zagrożeniem COVID-19-postępowanie II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej w celu zapewnienia ochrony przed zagrożeniem COVID-19 tj. Półmasek filtrujących FFP 3, w ilości 15 000 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowią Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z Wzorem umowy (stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ), do której podpisania będzie zobowiązany Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana. Prawo opcji: Zamawiający oprócz zamówienia podstawowego przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w sytuacji uzyskania dodatkowych środków finansowych i/lub zaistnienia konieczności zabezpieczenia dodatkowych potrzeb. Maksymalna ilość Półmasek filtrujących FFP 3, których dostawę Zamawiający może zlecić w ramach prawa opcji: 3 000 szt. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego, w okresie obowiązywania umowy, jednak nie później niż w terminie 30 dni, licząc od daty zawarcia umowy - zlecenia w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest do jego realizacji jednorazowo, najpóźniej 7 dni kalendarzowych od daty jego złożenia przez Zamawiającego. Do realizacji zamówienia w ramach prawa opcji stosuje się odpowiednio postanowienia projektu umowy, stanowiącego Załącznik na 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną