Dostawa samochodu osobowego typu kombi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-046 Zielona Góra, Zyty
 • Telefon/fax: tel. 68 3298360, , fax. 68 3298399
 • Data zamieszczenia: 2019-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
  Zyty 21
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 3298360, , fax. 68 3298399
  REGON: 00029193100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot leczniczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu osobowego typu kombi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego, bez żadnych wad fizycznych i prawnych samochodu osobowego typu kombi wyprodukowanego w 2019 roku. Oferowany samochód musi posiadać homologację i wszystkie dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu na terenie Polski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczno - funkcjonalne oferowanego przedmiotu zamówienia- określono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia określono w projekcie umowy, który stanowią załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego zapytania ofertowego znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego: www.rckik.zgora.pl / zakładka/ Zamówienia Publiczne / do 30 000 euro. Zapytanie ofertowe prowadzone z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zgodnie z art. 4 pkt 8 – dla zamówień, których wartość nie przekracza 30 000 euro.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną