Dostawa sprzętu komputerowego, biurowego i multimedialnego do Zespołu Edukacyjnego nr 10 przy ul. Energetyków 7 w Zielonej Górze wraz z instalacją.

Miejskie Przedszkole Nr 19 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Przedszkole Nr 19
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-735 Zielona Góra, ul. Stefana Batorego
 • Telefon/fax: tel. 683 299 708
 • Data zamieszczenia: 2019-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedszkole Nr 19
  ul. Stefana Batorego 53
  65-735 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 299 708
  REGON: 97032155200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przedszkole19.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego, biurowego i multimedialnego do Zespołu Edukacyjnego nr 10 przy ul. Energetyków 7 w Zielonej Górze wraz z instalacją.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, biurowego i multimedialnego do Zespołu Edukacyjnego nr 10 przy ul. Energetyków 7 w Zielonej Górze wraz z instalacją CPV – 30213300-8; 30231300-0; 30213100-6; 30232110-8; 32322000-6; 38652100-1. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ - Tabela- wykaz asortymentu (Zestawienie Kosztów). 2.1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest: a) dostarczyć, zainstalować, uruchomić urządzenia i skonfigurować oraz aktywować licencje, b) wykonać cykl szkoleń dla pracowników w zakresie sposobu użytkowania i konserwacji sprzętu multimedialnego i biurowego w uzgodnieniu z Zamawiającym ( minimum 4 razy po 3 godziny dziennie ) przed uruchomieniem oraz w trakcie użytkowania. 3. Wymagania ogólne dotyczące dostawy: 3.1. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi. 3.2.Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego wszelkie dokumenty związane z przedmiotem dostawy, o którym mowa w SIWZ wraz z załącznikami potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 do SIWZ, w szczególności certyfikaty, deklaracje zgodności CE, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, świadczenia dopuszczenia, protokoły badań i sprawdzeń, opinie, uzgodnienia, itp. 3.3. Wszystkie koszty związane z dostarczeniem i instalacją sprzętu komputerowego biurowego i multimedialnego, w tym koszty przewozu, zabezpieczenia towaru, ubezpieczenia, rozładowania, wniesienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego ponosi Wykonawca na własny koszt i ryzyko. 3.4.Wykonawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia przewożonych towarów do czasu bezusterkowego protokolarnego odbioru zrealizowanego zamówienia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 3.5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczanego towaru oraz ponosi koszty ewentualnej wymiany towaru na wolny od wad. 3.6. Upoważniony pracownik Zamawiającego przy każdej dostawie dokona ilościowego i jakościowego odbioru dostarczonego towaru w celu sprawdzenia zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem. 3.7.Zamawiający odbierze dostarczony towar, po wniesieniu i instalacji do wyznaczonych pomieszczeń/ pomieszczenia sporządzając w tym celu protokół odbioru. Tylko protokół bez uwag podpisany przez Zamawiającego i upoważnionego do odbioru przedstawiciela ZE nr 10 będzie podstawą uznania należytego wykonania przedmiotu umowy oraz określa początek okresu gwarancji i rękojmi określony przez Wykonawcę w druku oferty z zastrzeżeniem. 3.8. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego ze specyfikacją, złożoną ofertą czy też wadliwego, Zamawiający nie odbierze lub zwróci niezgodny, czy wadliwy towar na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie zobligowany do dostarczenia towaru zgodnego z wymogami Zamawiającego nieodpłatnie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia poinformowania go o tym fakcie. 3.9.Podstawą złożenia reklamacji a w konsekwencji wymiany towaru jest oddzielnie sporządzony protokół reklamacji lub adnotacja w protokole odbioru dostawy, sporządzona przez Zamawiającego i przedstawiciela ZE nr 10 o zauważonej niezgodności ze specyfikacją, złożoną ofertą lub zamówieniem czy też wadliwości towaru. 3.10.Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonania zadania. 3.11.Wykonawca wraz z dostawą, winien dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentów dotyczących gwarancji w języku polskim . 4. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie serwisowe w okresie gwarancji i rękojmi wynosi maksymalnie do 8 godzin i minimalnie 1 godzinę. Uwaga: Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe sprzętu podlega punktacji zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w Rozdziale III pkt. 4.2. SIWZ. Przez czas reakcji Zamawiający rozumie okres, od momentu zgłoszenia serwisowego potwierdzonego nadaniem identyfikatora zgłoszenia przez Wykonawcę , do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę. Uwaga! Za każdy przypadek opóźnienia czasu reakcji Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł brutto ( § 14 ust. 2 pkt. 6 umowy). 5. Sprzęt komputerowy, biurowy i multimedialny musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, nie powystawowy i gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego Oferowany towar musi spełniać wymogi bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów w tym zakresie wymagane prawem polskim: atesty, certyfikaty, zezwolenia świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Uwaga! Zgodnie z art. 83 ust 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych. Zamawiający przekaże wyłonionemu Wykonawcy pisemną informację o uzyskaniu zgody wydanej przez Miasto Zielona Góra ( wg załącznika nr 6 do SIWZ). 6. Wykonany przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. 7. Dostawy przedmiotu umowy wraz z instalacją winny być dokonywane sukcesywnie w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. Uwaga: Termin dostawy ( skrócenie terminu) podlega punktacji zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w Rozdziale III pkt. 4.3. SIWZ. 8. Zakres przedmiotu zamówienia oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje również: a) zapewnienie na terenie obiektu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; b) zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia; c) po zakończeniu prac uporządkowaniu pomieszczeń w terminie nie późniejszym niż termin odbioru przedmiotu zamówienia; d) odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowoduje w czasie trwania prac przy realizacji przedmiotu zamówienia od daty ich rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 9. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obiektu do którego będzie dostarczał i instalował sprzęt komputerowy, biurowy i multimedialny. 10. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikiem nr 5 do SIWZ informacje na temat parametrów i funkcji sprzętu ( towaru) są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu. 11.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną