Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-043 Zielona Góra, ul. Chrobrego
 • Telefon/fax: tel. 068 3202225, 3202315 , fax. 683 202 225
 • Data zamieszczenia: 2019-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze
  ul. Chrobrego 2
  65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 3202225, 3202315, fax. 683 202 225
  REGON: 97077155100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa (inaczej: partiami), sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych (dalej: produkty lecznicze) przez okres 21 miesięcy od 01.04.2019 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 6 (A-C) do SIWZ - Formularzu cenowym (wzór), w którym Zamawiający określił minimalne wymagania w stosunku do poszczególnych pozycji Formularza - oraz w Załączniku nr 7 do SIWZ - Wzorze umowy. 3. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę produkty lecznicze winny być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001r. – prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2211). Przez dokument dopuszczający produkt leczniczy do obrotu przyjmuje się: a) Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez ministra właściwego do spraw zdrowia albo b) Pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub przez Komisje Europejską albo c) Pozwolenie na import równoległy – jeśli produkt leczniczy jest przedmiotem importu równoległego. 4. Produkty lecznicze dostarczone Zamawiającemu będą spełniać właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie wprowadzenia do obrotu i do używania – zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211). 5. Dostarczone produkty lecznicze powinny posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności licząc od dnia dostawy. Zamawiający dopuszcza krótszy termin ważności tylko w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 6. Miejsce dostaw: WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 2 65-043 Zielona Góra 7. Zamawiający informuje, że ilości wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia / Formularzu cenowym są ilościami przewidywanymi i w czasie trwania umowy mogą ulec zmianie. Szczegóły dotyczące zmian ilości zawiera wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną