Dostawa, wdrożenie, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny systemu informatycznego do ewidencji zarządzania strumieniem odpadów w RIPOK i PSZOK w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
 • Data zamieszczenia: 2020-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zjednoczenia 110 C
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
  REGON: 36908843400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgk.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, wdrożenie, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny systemu informatycznego do ewidencji zarządzania strumieniem odpadów w RIPOK i PSZOK w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, wdrożenie, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny oprogramowania optymalizującego zarządzanie gospodarką odpadami w RIPOK i PSZOK, w szczególności informatycznego systemu ewidencji oraz zarządzania strumieniem odpadów obejmującego procesy przyjęcia/wydania odpadów, bilansowanie strumienia odpadów w poszczególnych instalacjach, sprawozdawczość wymaganą prawem oraz rozliczenia z kontrahentami Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy System spełniający wymagania Zamawiającego tj: a. dostarczy i zainstaluje serwer bazodanowy z oprogramowaniem wraz z zasilaczem awaryjnym UPS zapewniający prawidłową pracę całego systemu; b. dostarczy i zainstaluje czytniki kodów QR przeznaczone do odczytywania kodów z KPO i KPOK; c. dostarczy oprogramowanie oraz komponenty stanowiące integralne części systemu oraz licencje na oprogramowanie serwera i baz danych oraz licencje na dostarczany system; d. wdroży system informatyczny; e. wykona instalację oprogramowania na serwerze oraz na wyznaczonych stacjach roboczych Zamawiającego; f. wykona integracje z urządzeniami wagowymi, automatyki wjazdowej i wyjazdowej Zamawiającego; g. przeprowadzi szkolenie użytkowników i administratorów; h. opracuje i dostarczy dokumentację wdrożonego rozwiązania; i. będzie świadczył usługi wsparcia technicznego przez okres 24 miesięcy; j. będzie wykonywał wszelkie czynności związane z gwarancją i rękojmią. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w oddzielnym załączniku nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną