Dostawa zestawów do produkcji ubogoleukocytarnego KKP metodą filtracji zawieszonego w roztworze wzbogacającym (PAS-E)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-046 Zielona Góra, Zyty
 • Telefon/fax: tel. 68 3298360, , fax. 68 3298399
 • Data zamieszczenia: 2019-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
  Zyty 21
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 3298360, , fax. 68 3298399
  REGON: 00029193100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot leczniczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawów do produkcji ubogoleukocytarnego KKP metodą filtracji zawieszonego w roztworze wzbogacającym (PAS-E)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do produkcji ubogoleukocytarnego KKP metodą filtracji zawieszonego w roztworze wzbogacającym (PAS-E). Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Filtr do laboratoryjnego usuwania zanieczyszczeń leukocytarnych z koncentratu krwinek płytkowych (KKP)- ilość sztuk 6 500, 2) PAS- E roztwór wzbogacający do płytek krwi a objętości 300 ml- ilość sztuk 6 500.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną