Dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego budynku Urzędu Skarbowego w Nowej Soli, przy ul. Stanisława Staszica 1 w formule „zaprojektuj i wybuduj”-postępowanie II

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-454 Zielona Góra, ul. Generała Władysława Sikorskiego
 • Telefon/fax: tel. +48 68 4560700, , fax. 68 456 07 01
 • Data zamieszczenia: 2020-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. +48 68 4560700, , fax. 68 456 07 01
  REGON: 00102088400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lubuskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-zielonej-gorze; https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego budynku Urzędu Skarbowego w Nowej Soli, przy ul. Stanisława Staszica 1 w formule „zaprojektuj i wybuduj”-postępowanie II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawienie bezpieczeństwa pożarowego budynku Urzędu Skarbowego w Nowej Soli, przy ul. Stanisława Staszica 1 w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1) Przedmiot zamówienia opisany został za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego, zgodnie z art. 31 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki wymienione w ust. 3 oraz Wzór umowy (stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ), do której podpisania będą zobowiązani Wykonawcy, których oferta zostanie wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi poniższa dokumentacja: - Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ); - Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami (Załącznik nr 1.1 do OPZ); - Inwentaryzacja – Opis Techniczny wraz z załącznikami (Załącznik nr 1.2 do OPZ); - Ekspertyza Techniczna Pożarowo-Budowlana wraz z załącznikami (Załącznik nr 1.3 do OPZ); - Postanowienie nr 146/2017 Lubuskiego Komendanta PSP w Gorzowie Wlkp. z dnia 18.10.2017 r. (Załącznik nr 1.4 do OPZ). 5. Dodatkowe wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, lub wskazany przez tego Wykonawcę Podwykonawca robót, zatrudniał w trakcie realizacji zamówienia wszystkie osoby na podstawie umowy o pracę, które będą wykonywały na rzecz Zamawiającego czynności związane w szczególności bezpośrednio z montażem hydrantów, wykonaniem przepustów przeciwpożarowych w miejscu przejść instalacji, demontażem stolarki drzwiowej, demontażem hydrantów oraz pracami malarskimi z demontażem istniejącej instalacji grzewczej z wyłączeniem węzła cieplnego i montażem nowej instalacji C.O. zgodnie z projektem budowlanym. 2) Przedmiotowy wymóg nie dotyczy czynności związanych z nadzorem nad realizowanymi robotami budowlanymi oraz transportem materiałów i osób na teren realizowanych robót budowlanych. 3) Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę powstaje, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) 4) Szczegółowy opis w zakresie kontroli oraz sposób dokumentowania zatrudnienia zawiera Wzór umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną