Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych zanieczyszczeń na ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2020-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 60928200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych zanieczyszczeń na ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOTYCZY ZADAŃ NR 1 -3 1) Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią usługi porządkowe dotyczące usuwania z pasa drogowego (jezdni, pobocza, chodnika, pasa zieleni, rowów) zanieczyszczeń stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i wygody ruchu oraz likwidacja utrudnień powstałych w wyniku wypadków drogowych, klęsk żywiołowych i innych nieprzewidzianych zdarzeń drogowych na ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na terenie województwa Lubuskiego. 2.W zakres prac wchodzi: • usunięcie elementów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a nie będących substancjami niebezpiecznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r., w sprawie katalogu odpadów (tj. DZ. U. z 2020 poz. 10 ) - zakres usług obejmuje sprzątanie i utylizację sorbentów oraz innych środków użytych przez Wykonawcę, - zakres usług nie obejmuje sprzątania i utylizacji sorbentów oraz innych środków użytych przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej działań ratowniczych, do likwidacji substancji niebezpiecznych w tym plam płynów eksploatacyjnych, substancji ropopochodnych oraz innych substancji stwarzających zagrożenie. • wykonanie na drodze prac porządkowych w zakresie likwidacji utrudnień i umożliwienie przywrócenia ruchu po zdarzeniu, • usunięcie, zagospodarowanie oraz zabezpieczenie i utylizacja odpadów powstałych po zdarzeniu, • w sytuacji gdyby doszło do uszkodzenia infrastruktury drogowej, tymczasowe zabezpieczenie drogi przy pomocy pachołków, taśm ostrzegawczych itp., • prowadzenie ewidencji interwencji wraz z dokumentacją fotograficzną z datą i godziną interwencji. 3. Usługi związane z przedmiotem zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę całodobowo. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia dyżuru w systemie ciągłym – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 4. Maksymalny czas na przystąpienie do realizacji zlecenia będzie wynosił ….. godziny (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu /mailowo/ lub telefonicznie*. * zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania Rejonu Dróg Wojewódzkich, zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego. 2) PRAWO OPCJI Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. PRAWO OPCJI DOTYCZY KAŻDEGO Z ZADAŃ. 1) Zakres zamówienia podstawowego oraz wielkości progowe w ramach prawa opcji (minimum/maksimum). Zakres rzeczowy zamówienia podstawowego został określony w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III SIWZ (odrębnie dla każdego z zadań). Korzystając z prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego o dodatkowe ilości usług (prac), dla których maksymalną wielkość (ilość) w ramach prawa opcji określono w Opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji w Rozdziale III SIWZ odrębnie dla każdego z zadań. 2) Miejsce realizacji usług objętych prawem opcji Miejscem realizacji usług objętych prawem opcji będzie: - dla zadania nr 1 - teren działania RDW w Kłodawie - dla zadania nr 2 – teren działania RDW w Kożuchowie - dla zadania nr 3 – teren działania RDW w Zielonej Górze 3) Przesłanki skorzystania z prawa opcji Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji: - w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z przesłanek gospodarczych, stwierdzonych w trakcie realizacji zamówienia, - w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb Zamawiającego na usługi (prace) wskazane przedmiotowo w opisie przedmiotu zamówienia prawo opcji w Rozdziale III SIWZ w ilościach nie przekraczających wielkości podanych w tym załączniku, oraz pod warunkiem posiadania środków finansowych umożliwiających sfinansowanie tej części zamówienia Przesłankami skorzystania z prawa opcji są w szczególności (DLA KAŻDEGO Z ZADAŃ): - konieczność usunięcia zanieczyszczeń, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”, - pilna konieczność usunięcia zanieczyszczeń w związku z zagrożeniem dla użytkowników dróg, - ujawnienie przez Zamawiającego okoliczności mających wpływ na opis przedmiotu zamówienia 4) Termin realizacji usług objętych opcją Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj. do dnia 31.12.2020 r. (dotyczy każdego z zadań). 5) Uruchomienie zamówienia objętego opcją Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres prac objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego. 6) Wynagrodzenie Wykonawcy Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą stawki jednostkowe wskazane w ofercie w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego (analogicznie dla poszczególnych zakresów prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji) oraz rzeczywiste ilości usług zrealizowanych w ramach opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90722200-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną