Kampania pn. „Region - działania informacyjno-promocyjne dotyczące najważniejszych wydarzeń Województwa Lubuskiego w mediach drukowanych”.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 68 4565403, 4565404, 4565277 , fax. 684 565 404
 • Data zamieszczenia: 2019-03-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 4565403, 4565404, 4565277, fax. 684 565 404
  REGON: 97077008900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kampania pn. „Region - działania informacyjno-promocyjne dotyczące najważniejszych wydarzeń Województwa Lubuskiego w mediach drukowanych”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: kampania pn. „Region - działania informacyjno-promocyjne dotyczące najważniejszych wydarzeń Województwa Lubuskiego w mediach drukowanych”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga, aby stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, minimum jedna osoba realizująca czynności związane z kampanią tzn. wykonującą czynności składu, obróbki zdjęć i materiałów graficznych była zatrudniona przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). Wykonawca z chwilą zawarcia umowy zobowiązany jest do złożenia oświadczenia potwierdzającego, że osoba(y) realizującą zadania związane z kampanią tzn. wykonująca czynności składu, obróbki zdjęć i materiałów graficznych jest (są) zatrudniona(e) na podstawie umowy o pracę w porozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), przy czym wymagane jest zatrudnienie ww. osoby w wymiarze pełnego etatu. Wykonawca zobowiązuje się, iż w terminie realizacji niniejszego zamówienia osoba realizująca zadania wynikające z kampanii będzie zatrudniona na umowę o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną