Kompleksowe wykonywanie usługi polegającej na dezynsekcji i deratyzacji obiektów oraz terenów zewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze sp. z o. o.

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty
 • Telefon/fax: tel. 683 296 200 , fax. 683 255 808
 • Data zamieszczenia: 2020-01-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Zyty 26
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 296 200, fax. 683 255 808
  REGON: 97077323100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.zgo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe wykonywanie usługi polegającej na dezynsekcji i deratyzacji obiektów oraz terenów zewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: Kompleksowe wykonywanie usługi polegającej na dezynsekcji i deratyzacji obiektów oraz terenów zewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Uwaga: 1. Wszelkie zabiegi dezynsekcji i deratyzacji wykonywane będą zgodnie z właściwymi wymogami Państwowego Zakładu Higieny oraz Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej przy użyciu środków chemicznych dopuszczonych do stosowania w zakładach ochrony zdrowia. 2. Wykonawca winien posiadać odpowiednie certyfikaty i świadectwa potwierdzające uprawnienia do wykonywania w/w usług. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 36 kompleksowych zabiegów dezynsekcji oraz 6 kompleksowych zabiegów deratyzacji w wyznaczonych terminach, a doraźne zabiegi interwencyjne będą wykonywane niezwłocznie – najpóźniej do 2 godzin od przekazania Wykonawcy danego zlecenia. 4. Realizacja i koszt przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym w SIWZ i jej załącznikach. 5. Ilekroć w treści niniejszej SIWZ bądź w załącznikach do niej, Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, atesty, certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90922000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną