Konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Przytok w 2019 r.

Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Przytok z siedzibą w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Przytok z siedzibą w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-950 Zielona Góra, Kazimierza Wielkiego
 • Telefon/fax: tel. 68 455 85 89, , fax. 68 455 85 99
 • Data zamieszczenia: 2019-10-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Przytok z siedzibą w Zielonej Górze
  Kazimierza Wielkiego 24a
  65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 455 85 89, , fax. 68 455 85 99
  REGON: 97020129100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_przytok/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Przytok w 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia jest konserwacja dróg leśnych położonych na terenie Nadleśnictwa Przytok, przewidziana do realizacji w 2019 r. Zamówienie zostało umownie podzielone na 2 części (pakiety), odpowiadające obrębom leśnym, t.j.: 1) Pakiet 1. – Konserwacja dróg leśnych na terenie obrębu leśnego Przytok – leśnictw: Dąbrowa, Kiełpin, Kisielin, Przytok i Wielobłota, 2) Pakiet 2. – Konserwacja dróg leśnych na terenie obrębu leśnego Otyń – leśnictw: Bobrowniki, Czarna, Racula, Zabór i Zatonie. Konserwacja dróg leśnych będzie polegała w szczególności na likwidacji lokalnych ubytków, poprzez uzupełnienie nawierzchni kruszywem drogowym, wyrównanie terenu przez równiarkę oraz zagęszczenie walcem drogowym wibracyjnym stalowym samojezdnym w miejscu uzupełniania wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego. Zakres prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia oraz technologia ich wykonania i odbioru zostały określone w SIWZ, we wzorze umowy (zał. nr 9 do SIWZ) oraz w STWIOR i Uproszczonej dokumentacji projektowej, z elementami przedmiaru robót (zał. 3.1. i 3.2. do projektu umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną