Konserwacja drogowych obiektów inżynierskich oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa i Obwód Drogowy Drezdenko Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Sulęcin i Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2019-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 60928200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja drogowych obiektów inżynierskich oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa i Obwód Drogowy Drezdenko Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Sulęcin i Obwód Drogowy Ośno Lubuskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE NR 1: 1. Zadanie obejmuje: a) konserwacja przepustów b) konserwacja rowów c) naprawa przepustów, obiektów mostowych d) naprawa barier i poręczy e) naprawa elementów odwodnienia dróg f) oczyszczenie kanalizacji deszczowej przy zamuleniu 1/2, 2/3 i 3/3 g) naprawę kanalizacji deszczowej 2. Usługa będzie wykonywana na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Zielonej Górze na terenach Obwodów Drogowych: Zielona Góra, Bobrowice, Babimost. 3 Zamawiający przed rozpoczęciem wykonywania usług przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas ich trwania 4. Usługi będą realizowana przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb: 1) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji czy zabezpieczenia terenu będzie wynosił …… godziny (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu /mailowo/ telefonicznie*, Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac. 2) w pozostałych sytuacjach – każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu, poczty elektronicznej. * zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Zielona Góra, zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego. ZADANIE NR 2: 1. Zadanie obejmuje: a) Kanalizacja deszczowa – oczyszczanie przy zamuleniu 1/2, 2/3 i 3/3 b) Przepusty betonowe i PCV c) Kanalizacja deszczowa – naprawa d) Obiekty mostowe 2. Usługi będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb: 1) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji i zabezpieczenia terenu będzie wynosił ..... godziny (zgodnie z ofertą wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu/ telefonicznego*, przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót. 2) w pozostałych sytuacjach - każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu. * zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Kożuchów; 3) zlecenie, o którym mowa w pkt .1) i 2), będące podstawą do realizacji usług, będzie zawierać: zakres prac, ich szczegółową lokalizację oraz termin wykonania. ZADANIE NR 3 i 4: 1. Zadanie obejmuje: a) Konserwacja drogowych obiektów inżynierskich b) Czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej 2. Usługi objęte zamówieniem będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb Zamawiającego: a) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji i zabezpieczenie terenu będzie wynosił ……….. godz. (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu/telefonicznie*, przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót, b) w pozostałych sytuacjach – każdorazowo zostanie określony czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu, *zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania Rejonu Dróg Wojewódzkich; c) zlecenie, o którym mowa w pkt 2 a) i b), będące podstawą do realizacji usług, będzie zawierać: zakres prac, ich szczegółową lokalizację oraz termin wykonania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232410-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną