MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY ULICY LISIEJ ZIELONA GÓRA UL. LISIA, TEREN DZIAŁEK NR 156/6 I 357/4, OBRĘB 19

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2019-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 65423300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielonagora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY ULICY LISIEJ ZIELONA GÓRA UL. LISIA, TEREN DZIAŁEK NR 156/6 I 357/4, OBRĘB 19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie boiska ze sztucznej trawy na podstawie dokumentacji projektowej wraz z montażem wyposażenia boiska oraz urządzeń siłowni plenerowej, budowę nowych piłkochwytów, zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem wszelkich zezwoleń niezbędnych do realizacji robót budowlanych. 2. Zakres inwestycji obejmuje: a) Zdjęcie i utylizacja warstwy gruntu pod planowana płytę boiska i utwardzenie z kostki brukowej. b) Roboty ziemne związane z ukształtowaniem terenu. c) Wykonanie obrzeży betonowych. d) Wykonanie podbudowy i nawierzchni boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej. e) Wykonanie linii boiska o szerokości 10cm (boisko do piłki nożnej). f) Wykonanie opaski i utwardzenia terenu z kostki betonowej. g) Wykonanie nowego ogrodzenia – 22mb. h) Wykonanie pikochwytów za bramkami o wysokości 4,0m – 2x20,0mb. i) Montaż nowego wyposażenia sportowego boiska – bramki do piłki nożnej młodzieżowej 3,0x2,0m (2komplety). j) Montaż urządzeń siłowni rekreacyjnej. k) Wykonanie trawników sianych na pozostałym terenie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ oraz w dokumentach, o których mowa w pkt 3.5. SIWZ. 4. Szczegółowy zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia precyzuje dokumentacja projektowa do zadania „Rozbudowa zespołu boisk rekreacyjnych przy ulicy Lisiej w Zielonej Górze” wykonana przez KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych ul. Działkowa 19A, 65- 001 Zielona Góra zawarta w załączniku nr I.5 do SIWZ. 5. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót objętych umową na okres min. 24 miesięcy i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy, w tym okres gwarancyjny dla zieleni (tj. nasadzeń wykonanych zgodnie z projektem, ST) wraz z pielęgnacją wynosi od daty odbioru końcowego robót 12 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. Uwaga: Dodatkowa gwarancja dla robót (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ. 6. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów lub zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Jeżeli użyto w SIWZ wraz załącznikami nazw produktów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to należy traktować je jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia. 7. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu. 8. Zgodnie z art. art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 9. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 10. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917) osób wykonujących czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na wykonaniu: a) robót ziemnych, - o ile czynności te nie będą wykonywane przez te osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie wraz wykazem wszystkich osób wykonujących ww. zakresy prac. 11. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 11 ust. 7 wzoru umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212221-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną