Modernizacja drogi gminnej nr 007208F Barcikowiczki – Kiełpin w ramach zadania: Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Barcikowice.

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2019-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 65423300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielonagora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej nr 007208F Barcikowiczki – Kiełpin w ramach zadania: Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Barcikowice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Modernizacja drogi gminnej nr 007208F Barcikowiczki – Kiełpin – obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej nr 007208F relacji Barcikowiczki – Kiełpin ( dz. nr 154, 322/8, 218 obręb 0046 Kiełpin oraz dz. nr 205 obręb 0050 Barcikowice ), o długości ok. 930,00 m o szerokość 5,00 m, - nawierzchnia jezdni drogi z kostki betonowej brukowej z dystansami gr 8 cm, - krawężniki betonowy najazdowy 15 x 22 cm, - nawierzchnia poboczy: tłuczeń kamienny klinowany pospółką gr. 10 cm, - wycinka drzew. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr I.3 do SIWZ oraz dokumentacją projektową, zawartą w załączniku nr I.5 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 4. Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest udzielić: - gwarancji na okres min. 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego; - rękojmi na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy; Uwaga: dodatkowy okres wydłużenia gwarancji podlega punktacji zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt 31.2. SIWZ. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.1040) osób wykonujących nw. czynności niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonanie robót ziemnych, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, - o ile czynności te nie będą wykonywane przez te osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie wraz z wykazem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zgodne z § 4 ust. 4 projektu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną