Modernizacja infrastruktury krytycznej – OSP Sucha.

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 65423300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielonagora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja infrastruktury krytycznej – OSP Sucha.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Modernizacja infrastruktury krytycznej – OSP Sucha. 2. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja remizy w miejscowości Sucha. Budynek remizy zostanie rozbudowany w kierunku północnym o garaż na nowy większy wóz strażacki z szatnią na tyłach. Konstrukcja tradycyjna murowana z dachem czterospadowym drewnianym krytym blachodachówką, przylegać będzie poprzez dylatację do istniejącego budynku. Funkcjonalnie i konstrukcyjnie - układ poprzeczny. Garaż zostanie połączony funkcjonalnie i instalacyjnie z istniejącą częścią remizy. Kratka ściekowa w podłodze zostanie podłączona do zbiornika bezodpływowego na ścieki za pośrednictwem separatora substancji ropopochodnych. Brama garażu segmentowa stalowa ocieplana z napędem automatycznym. Na tyłach garażu przewidziano dodatkowe pomieszczenie szatni. Pomieszczenia istniejącej części remizy zostaną wyremontowane i przebudowane z dostosowaniem do aktualnych potrzeb OSP Sucha. Przewidziano nowy zbiornik bezodpływowy na ścieki o poj. 10m3 i nowe przyłącza kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe. Zaprojektowano nowe instalacje wewnętrzne wraz z ogrzewaniem gazowym. Dla umożliwienia wjazdu do garażu na wprost zmieniono lokalizację zjazdu z drogi publicznej powiatowej nr 1175F. Wjazd do garażu zaprojektowano o odpowiedniej nośności i nawierzchni z kostki betonowej. Istniejący zbiornik zostanie wymieniony na nowy i posadowiony w miejscu nie kolidującym z planowanymi inwestycjami. Odległość pokrywy i wylotu od budynku remizy min.15,5m ze względu na wprowadzenie okien w ścianie zachodniej. Istniejące pomieszczenia remizy zostaną przebudowane stosownie do aktualnych potrzeb OSP. 3. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie modernizacji remizy w oparciu o dokumentację projektową. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ oraz w dokumentach, o których mowa w pkt 3.5. SIWZ. 5. Szczegółowy zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia precyzuje dokumentacja projektowa do zadania „Rozbudowa z przebudową budynku remizy OSP Sucha 66-004 Zielona Góra, Sucha” wykonana przez Biuro Projektowe Basista – Krasucka ul. Jeżynowa 6, 65- 124 Zielona Góra zawarta w załączniku nr I.5 do SIWZ. 6. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót objętych umową na okres min. 36 miesięcy i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy. Uwaga: Dodatkowa gwarancja dla robót (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ. 7. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów lub zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Jeżeli użyto w SIWZ wraz załącznikami nazw produktów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to należy traktować je jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia. 8. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu. 9. Zgodnie z art. art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 10. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 11. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) osób wykonujących czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na wykonaniu: a) robót ogólnobudowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia - o ile czynności te nie będą wykonywane przez te osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie wraz wykazem wszystkich osób wykonujących ww. zakresy prac. 12. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 11 ust. 7 wzoru umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną