Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 2-poziomowego parkingu zlokalizowanego pomiędzy ul. Plac Matejki a ul. Podgórną” w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra".

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2019-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 65423300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielonagora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 2-poziomowego parkingu zlokalizowanego pomiędzy ul. Plac Matejki a ul. Podgórną” w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 2-poziomowego parkingu zlokalizowanego pomiędzy ul. Plac Matejki a ul. Podgórną” w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra". 2. Zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez APS Biuro Projektów Budownictwa ul. Działkowa 19, 65-767 Zielona Góra, zawartą w załączniku nr I.5 do SIWZ. 4. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa 2-poziomowego parkingu zlokalizowanego pomiędzy ul. Plac Matejki a ul. Podgórną w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra" i obejmuje: - kompleksowy, wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej, elektroenergetycznej, drogowej, telekomunikacyjnej w trakcie prowadzonych robót, oraz: a) obsługę laboratoryjną inwestycji (wykonanie niezbędnych badań kontrolnych), b) obsługę geodezyjną inwestycji, c) zapewnienie we własnym zakresie miejsca prowadzenia rad budowy i pełnego dostępu do dokumentów budowy, a także nadzór nad robotami objętymi zadaniem jw. w czasie trwania okresu gwarancji Wykonawcy robót (tj. min 42 miesiące od daty odbioru końcowego robót) i rękojmi w oparciu o dokumentację projektową załączoną do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Celem usługi jest przekazanie Zamawiającemu kompletnie zrealizowanego obiektu, wyposażonego i rozliczonego. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie prace konieczne do osiągnięcia celu. Przedmiotem inwestycji jest budowa 2-poziomowego parkingu zlokalizowanego pomiędzy ul. Plac Matejki a ul. Podgórną. Inwestycja obejmuje budowę parkingu na 88 miejsc postojowych dla samochodów osobowych Nadzór nad realizacją inwestycji powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego w tym zakresie. Podstawowe obowiązki i uprawnienia Nadzoru oraz formalno-prawne podstawy jego działalności określają art. 17 i 18 oraz ar. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz SST. Nadzór reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ oraz w dokumentach, o których mowa w pkt 3.3. SIWZ. 6. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 7. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 9 ust. 1 projektu umowy. 8. Ze względu na charakter usługi, Zamawiający odstępuje od wskazania zakresu czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną