Najem dwóch analizatorów hematologicznych 5-diff na okres 36 miesięcy wraz z kompletem materiałów zużywalnych do wykonywania badań pełnej morfologii krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-046 Zielona Góra, Zyty
 • Telefon/fax: tel. 68 3298360, , fax. 68 3298399
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
  Zyty 21
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 3298360, , fax. 68 3298399
  REGON: 00029193100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot leczniczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Najem dwóch analizatorów hematologicznych 5-diff na okres 36 miesięcy wraz z kompletem materiałów zużywalnych do wykonywania badań pełnej morfologii krwi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest najem dwóch analizatorów hematologicznych 5-diff na okres do 36 miesięcy wraz z dostawą kompletu materiałów zużywalnych do wykonywania badań pełnej morfologii krwi. Ilość analiz pełnej morfologii w okresie 12 miesięcy wynosi 22 980 badań z uwzględnieniem codziennych analiz krwi kontrolnej N, L, H. Całkowita ilość analiz/badań pełnej morfologii w okresie trwania Umowy wynosi 68 940,00. Szacowana ilość badań w okresie 1 miesiąca wynosi 1 915. Przedmiot zamówienia obejmuje: najem dwóch analizatorów hematologicznych (analizator podstawowy i uzupełniający) na okres 36 miesięcy lub do zakończenia badań w ilości 68 940,00, dostawę odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych do wykonywania morfologii krwi w ilości 68 940,00 badań z uwzględnieniem codziennych analiz krwi kontrolnej N, L,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38434570-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną