Naprawa kotłów dwufunkcyjnych w budynkach Skarbu Państwa

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 68 411 96 00, , fax. 68 411 96 12
 • Data zamieszczenia: 2019-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze
  Al. Zjednoczenia 104
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 411 96 00, , fax. 68 411 96 12
  REGON: 11263946005750
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa kotłów dwufunkcyjnych w budynkach Skarbu Państwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest naprawa kotłów gazowych dwufunkcyjnych w lokalach mieszkalnych budynków Skarbu Państwa. Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę podzespołów kotłów, ich czyszczenie, regulację oraz wymianę podzespołów (w przypadku braku możliwości ich naprawy). Poniżej wykaz najczęściej wymienianych elementów kotłów (części zamienne): 1. wentylator, 2. nagrzewnica, 3. czujka ciśnienia, 4. czujka temp. c.w.u., 5. naczynie wzbiorcze, 6. płyta główna, 7. elektroda jonizacyjna, 8. Pompa obiegowa. Wymagania i uwagi Zamawiającego: 1. Wykonawca (bądź osoba zatrudniona przez Wykonawcę) musi być autoryzowanym serwisantem przedmiotowych kotłów, których typy wyszczególniono w tabeli określonej w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca udzieli minimum 6 miesięcy gwarancji na wykonaną przedmiotową usługę naprawy kotła. 3. Wymagany czas reakcji na usunięcie awarii wynosi do 6 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli o wystąpieniu awarii. Za czas reakcji uważa się czas dojazdu Wykonawcy do miejsca wystąpienia awarii. 4. Wymienione czynności w zamieszczonej tabeli w załączniku nr 1 do SIWZ są najczęściej występującymi w danych obszarach. W przypadku innego rodzaju awarii (nie wymienionej w tabelci) podstawą do zlecenia będzie rzeczywisty koszt zakupu materiału, jednak nie wyższy niż jego cena katalogowa, natomiast koszt robocizny oraz dojazdu będzie stanowił średnią arytmetyczną z ceny przedstawionej przez Wykonawcę w ofercie. W przypadku kumulacji awarii w jednym lokalu lub jednej miejscowości koszt dojazdu będzie liczony jednorazowo. 5. Uznaje się, że częścią zamienną kotła są elementy przekraczające wartość netto równą 50,00 zł, wg cennika producenta urządzeń lub średnich cen rynkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Kody CPV: - 50531100-7: Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych Zamawiający podzielił zamówienie na osiem części: Część nr 1 zamówienia – Naprawa kotłów w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Świętoszowie, Część nr 2 zamówienia – Naprawa kotłów w budynku przy ul. Wiśniowej 1 w Świętoszowie oraz ul. Kożuchowskiej 29 w Żaganiu, Część nr 3 zamówienia – Naprawa kotłów w budynkach przy ul. Chełmońskiego 1, 3 i ul. Malczewskiego 3 w Międzyrzeczu, Część nr 4 zamówienia – Naprawa kotłów w budynkach przy ul. Chełmońskiego 2, 4, ul. Malczewskiego 1 w Międzyrzeczu, ul. Okopowej 6 w Sulęcinie i ul. Wojska Polskiego 40 w Sulechowie, Część nr 5 zamówienia – Naprawa kotłów w budynkach przy ul. Malczewskiego 4A-E, 4F-H w Międzyrzeczu i ul. Gen. J. Bema 2 w Brzeziu k. Sulechowa, Część nr 6 zamówienia – Naprawa kotłów w budynkach przy ul. Malczewskiego 6 w Międzyrzeczu i ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 w Sulęcinie, Część nr 7 zamówienia – Naprawa kotłów w budynkach przy ul. Koszarowej 3, 5 w Żaganiu i ul. Akacjowej 18 w Czerwieńsku, Część nr 8 zamówienia – Naprawa kotłów w budynku przy ul. Gen. J. Bema 3 w Brzeziu k. Sulechowa 1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, 2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, tj. ofertę można złożyć na wszystkie części lub na dowolną ilość części. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 5. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 7. Zamawiający odstępuje od wymagań art. 29 ust. 3a ustawy, tzn. zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, ponieważ czynności przy wykonywaniu zamówienia nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), są to wolne zawody pełnione przez te osoby. 8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wskazania powierzonego zakresu zamówienia oraz firm podwykonawców w załączniku nr 2 do SIWZ „Formularz oferty”. 9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, sporządzonym wg załącznika nr 4a i 4b. 10. Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie podwykonawców określonych w art. 36b ust. 1b ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50531100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną