Naprawa sygnalizacji świetlnych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 60928200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.zgora.pl ; www.bip.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa sygnalizacji świetlnych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Zamówienie obejmuje: Lokalizacja sygnalizacji świetlnej podlegającej bieżącej naprawie: • droga woj. nr 292 m. Nowa Sól, ul. Głogowska • droga woj. nr 292 m. Bytom Odrzański, ul. Kożuchowska – Szkolna - Kopernika • droga woj. nr 296 m. Żagań, ul. Przyjaciół Żołnierza - Kolejowa - Kochanowskiego • droga woj. nr 296 m. Żagań ul. Jana Pawła II – Piłsudskiego - Wojska Polskiego • droga woj. nr 289 m. Lubsko, ul. Krakowskie Przedmieście-Emilii Plater-Kanałowa • droga woj. nr 315 m. Lubięcin • droga woj. nr 315 m. Konotop ul. Nowosolska Lokalizacja znaków aktywnych podlegających bieżącej naprawie: • droga wojewódzka nr 315 w m. Lipka – C9 + pylon • droga wojewódzka nr 315 m. Konotop km 28+730 - D6 + światło ostrzegawcze • droga wojewódzka nr 315 m. Sławocin km 18+865 – radarowy wskaźnik prędkości – 1szt. • droga wojewódzka nr 319 m. Krzepielów km 6+700 i km 7+141 – radarowy wskaźnik prędkości – 2 szt. • droga wojewódzka nr 278 m. Sława ul. H. Pobożnego – D6 + światło ostrzegawcze • droga wojewódzka nr 287 m. Drożków – C9 + pylon • droga wojewódzka nr 296 m. Iłowa ul. Traugutta - C9 +pylon, D6 + światło ostrzegawcze • droga wojewódzka nr 296 m. Klików – C9 + pylon (2kpl.) • droga wojewódzka nr 297 m. Leszno Dolne - C9 + pylon (2kpl.) • droga wojewódzka nr 297 m. Leszno Górne - C9 + pylon (6kpl.) • droga wojewódzka nr 297 m. Wrociszów – C9 + pylon (2kpl), D-6 aktywny animowany dwustronny + światło ostrzegawcze – na wysięgniku – 2 szt. • droga wojewódzka nr 297 m. Stypułów – C-9+pylon – 4 kpl., D-6 aktywny animowany dwustronny + światło ostrzegawcze – na wysięgniku – 1 szt. • droga wojewódzka nr 297 m. Borów Wielki – D-6 aktywny animowany dwustronny z czujnikami ruchu + światło ostrzegawcze – na wysięgniku – 1 szt. • droga wojewódzka nr 297 m. Borowina – D6+ światło ostrzegawcze • droga wojewódzka nr 297 m. Długie – radarowy wskaźnik prędkości – 1szt • droga wojewódzka nr 297 m. Leszno Górne – radarowy wskaźnik prędkości – 1szt • droga wojewódzka nr 333 m. Gołaszyn – C-9 + pylon – 2 szt., D-6 podświetlony dwustronny + światło ostrzegawcze + lampa doświetlająca przejście – na wysięgniku 1 szt. • droga wojewódzka nr 333 m. Nowe Miasteczko – C-9 + pylon – 6 szt., D-6 podświetlony dwustronny + światło ostrzegawcze + lampa doświetlająca przejście – na wysięgniku – 1 szt. • droga wojewódzka nr 333 m. Nowe Miasteczko – D-6 aktywny zespolony z czujnikami ruchu – 2 szt. • droga wojewódzka nr 333 m. Miłaków – C-9 + pylon – 2 szt., • droga wojewódzka nr 333 m. Zimna Brzeźnica C-9 + pylon – 2 szt., D-6 podświetlony dwustronny + światło ostrzegawcze + lampa doświetlająca przejście - na wysięgniku 1 szt. Zabiegi naprawcze przy sygnalizacji świetlnej polegają na: • usuwaniu skutków dewastacji lub zdarzeń drogowych i przywróceniu do stanu pierwotnego instalacji sterowania ruchem i znaków aktywnych • rozbudowie istniejących urządzeń sterowania ruchem do nowych warunków pracy lub zwiększających ich funkcjonalność w zmieniających się warunkach ruchu, • wykonywaniu innych prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2) PRAWO OPCJI Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 1) Zakres zamówienia podstawowego oraz wielkości progowe w ramach prawa opcji (minimum/maksimum). Zakres rzeczowy zamówienia podstawowego został określony w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III SIWZ. Korzystając z prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego o dodatkowe ilości usług (prac), dla których maksymalną wielkość (ilość) w ramach prawa opcji określono w Opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji w Rozdziale III SIWZ. 2) Miejsce realizacji usług objętych prawem opcji Miejscem realizacji usług objętych prawem opcji będzie teren działania RDW w Kożuchowie. 3) Przesłanki skorzystania z prawa opcji Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji: - w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z przesłanek gospodarczych, warunków pogodowych, stwierdzonych w trakcie realizacji zamówienia, - w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb Zamawiającego na usługi (prace) wskazane przedmiotowo w opisie przedmiotu zamówienia prawo opcji w Rozdziale III SIWZ, w ilościach nie przekraczających wielkości podanych w tym załączniku oraz pod warunkiem posiadania środków finansowych umożliwiających sfinansowanie tej części zamówienia. Przesłankami skorzystania z prawa opcji są w szczególności: - konieczność dokonania naprawy sygnalizacji świetlnej lub znaków aktywnych polegającej na usunięciu skutków dewastacji lub zdarzeń drogowych, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”, - konieczność rozbudowy istniejących urządzeń sterowania ruchem do nowych warunków pracy lub zwiększających ich funkcjonalność w zmieniających się warunkach ruchu, - konieczność wykonania prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 4) Termin realizacji usług objętych opcją Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj. do dnia 31.12.2020 r. 5) Uruchomienie zamówienia objętego opcją Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres prac objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego. 6) Wynagrodzenie Wykonawcy Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą stawki jednostkowe wskazane w ofercie w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego (analogicznie dla poszczególnych zakresów prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji) oraz rzeczywiste ilości usług zrealizowanych w ramach opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50232200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną