Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich”

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-186 Zielona Góra, ul. Zamenhofa
 • Telefon/fax: tel. 68 3270215, 3284870 , fax. 683 284 871
 • Data zamieszczenia: 2020-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
  ul. Zamenhofa 1
  65-186 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 3270215, 3284870, fax. 683 284 871
  REGON: 10366320000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuska-bip.ohp.pl www.lubuska.ohp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa podległa MRPiPS

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1. opracowania kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej: a) projekt budowlany i projekt wykonawczy, b) projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz, wraz ze specyfikacją sprzętu i wyposażenia oraz ich opisem i kosztami, c) uzyskanie wymaganych warunków, pozwoleń, opinii, ekspertyz, uzgodnień i decyzji, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, d) STWiOR, branżowe kosztorysy inwestorskie, przedmiary, zbiorcze zestawienie kosztorysów, WKI, e) harmonogram rzeczowo – finansowy, f) wizualizację komputerową do prezentacji publicznej w formacie Power Point, 2. zapewnienia pełnienia wielobranżowego nadzoru autorskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71221000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną